Les intervjuene i sin helhet på fagbladet.no VETERANEN: – FOR FÅ SAKSBEHANDLERE OG FOR MANGE BARN Torill Sakken Olsen mener barnevernet først og fremst mangler ressurser og kompetanse. Hun har vært pensjonist i ett år, men sosionomen har tilbrakt mesteparten av yrkeslivet i det kommunale barnevernet i Fredrikstad. Og hun sitter fortsatt i Fagforbundets barnevernsgruppe. Olsen tror ikke taushetsplikten er det største problemet. – Vi mangler først og fremst ressurser og kompetanse i barnevernet. Det er for få saksbehandlere i forhold til antall barn som trenger hjelp. Mange saker hører hjemme i psykiatrien, helse- og sosialtjenesten. Dessuten er det nødvendig å øke bemanningen i barnevernet og innføre et tak på 9–15 barn per saksbehandler, mener Sakken Olsen. – Dersom du har for mange saker og ikke god nok kompetanse, kan du risikere å henlegge eller gi feil hjelp i alvorlige saker. – Er det systemet som har sviktet når vi kan lese om vold og overgrep mot barn i saker der hjelpeapparatet er varslet? – Ja, det har jo det. Da har de ikke hatt kompetanse eller ressurser til å hjelpe barna slik de er forpliktet til. Alle etater har hatt sine svin på skogen. Sakken Olsen understreker at foreldre kan være flinke til å skjule alvorlig omsorgssvikt, og da greier ikke alltid hjelpeapparatet å dokumentere det som foregår. ADVOKATEN: – BARNEVERNET MANGLER KUNNSKAP For Cecilia Dinardis klienter er taushetsplikten avgjørende for tilliten til hjelpe apparatet. Dinardi er advokat og medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal ettergå saker der barn og ungdom er blitt utsatt for grov vold og seksuelle overgrep. Hun har bistått over 200 ungdommer i barnevernssaker over hele landet. Advokaten er tidligere barnevernsbarn og en av grunnleggerne bak Landsforeningen for barnevernsbarn. – Barnevernstjenesten viser gjennomgående pragmatisme i forhold til reglene om taushetsplikt, og jeg opplever at barnevernsansatte generelt har god innsikt i materielle regler. Men kunnskapen om taushetsplikt stikker ikke så dypt når det kommer til hva som er hjemmelsgrunnlaget for tiltak, juridisk tolkning og forståelse. Dinardi trekker fram paragraf 6-7 i barnevernsloven, som åpner for unntak fra taushetsplikten overfor andre forvaltningsorganer på visse vilkår. – Barnevernet henviser litt for ofte til barnets beste, men det er en overordnet norm, et vilkår for inngrep, og kan ikke erstatte reglene. Fagbladet 3/2016 < 49 fbaargang2016 fbseksjonKON