HELSE OG SOSIAL Smått er godt En vanlig sykehjemsplass er det tilbudet som oftest gis til personer med demens, men det er ikke nødvendigvis det beste, mener et tverrfaglig forskerteam som står bak en ny rapport fra Sintef Byggforsk, Er smått alltid godt i demensosorgen? Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens. Rapporten trekker fram eksempler på boformer og tjenester som legger til rette for mindre grupper og muligheter til å bevege seg fritt. – Disse tiltakene reduserer aggresjon og stress blant beboerne. Den største økonomiske gevinsten er å kunne utsette sykehjemsinnleggelse så lenge som mulig, ifølge en pressemelding Sintef Byggforsk. I rapporten går det fram at ett av de viktigste tiltakene for å oppnå en mer personsentrert omsorg, er å organisere tilbudet i små, oversiktlige bogrupper, der det er tilknyttet få og faste ansatte som lærer beboerne å kjenne. KES colourbox.com Yrkesfaglige tilbud gjennomgås Ni faglige råd holder i disse dager på å sluttføre en gjennomgang av de yrkesfaglige utdanningstilbudene. Dette er et ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten på yrkesutdanningen og gjøre tilbudet mer relevant i forhold til arbeidslivets behov. Deretter vil Utdanningsdirektoratet gjennomgå alle forslagene, og sende en anbefaling til Kunnskapsdepartementet innen 30. september, og etter behandling i departementet vil for slagene bli sendt ut på høring. PF Går hele læretida i sykehus– Alle sykehus avdelinger trenger helsefagarbeidere, mener Agno Vabo Ødegaard. Hun fikk nylig Fagforbundets pris som Årets arbeidsgiver. Agno Vabo Ødegaard ser alle fagarbeidere og bidrar til trivsel blant alle ansatte uavhengig av profesjon. Derfor ble hun tildelt Fagforbundets arbeidsgiverpris på årets sykehuskonferanse. – Alle sengeposter bør ha helsefagarbeidere som en del av sin bemanning, sier Agno Vabo Ødegaard, enhetsleder på Nevrologisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand. Mange lærlinger For Fagforbundet veier det tungt at Agno Vabo Ødegaard har arbeidet for at lærlinger i helsearbeiderfaget skal få gå hele læretida i sykehus. Sørlandet sykehus har per i dag åtte andreårslærlinger i Kristiansand og fem i Arendal. I tillegg kommer tre lærlinger som nå tar sitt første læreår ved Sørlandet sykehus. Enhetslederen, som selv begynte sin karriere som hjelpepleier, har siden tatt sykepleierutdanning og er nå enhetsleder for 56 ansatte fordelt på 31 årsverk. Viktige ansatte Prisvinneren mener helsefagarbeiderne er de rette til å utføre stell og pleie på sengepostene. – Det er jo også slik at oppfølging av rehabiliteringstiltak i stor grad faller på helsefagarbeidere og sykepleiere, sier Agno Vabo Ødegaard. Hun mener helsefagarbeiderne kan sertifisere seg til mange vesentlige oppgaver i tillegg til det de er kvalifisert til i kraft av sin utdanning. – De kan blant annet forebygge komplikasjoner, trykksår og fall. De kan også utføre katetirisering, legge inn veneflon og administrere forstøverapparat. Dessuten spiller helsefagarbeiderne ofte en viktig rolle i pleien ved livets slutt, sier prisvinneren. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN ENIGE: Eldrid Rosvold Mathisen (f.v.) og Merethe Krogstad Hoel (t.h.) er stolt over at deres kandidat Agno Vabo Ødegaard fikk prisen som årets arbeidsgiver. «Alle sengeposter bør ha helsefagarbeidere som en del av sin bemanning.» AGNO VABO ØDEGAARD colourbox.com 28 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL