Kommunen svarer Fagbladet møtte kommunalteknisk sjef Arve Weng og organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal før Arbeidstilsynets rapport var ferdig. De forklarer at kommunens ansatte blir oppfordret til å melde forslag til forbedringer og avvik i kvalitetslosen. Dersom det ikke gjøres noe med saken innen fristen, sendes avviket til neste ledernivå. – Hvordan er innmelding av avvik fulgt opp? – Ikke alle er gode på data, og vi jobber med opplæring. Selvfølgelig skal kommunens interne avvikssystem brukes. Vi følger lovpålagte rutiner, Mattilsynets regler og tar alle vannprøver vi skal. Rælingen har godt vann, sier kommunalteknisk sjef Arve Weng. – Hvor mange avvik er registrert i kvalitetslosen? Fagbladet må gjenta spørsmålet flere ganger for å få et klart svar. Til slutt svarer Weng: – Fire. I ettertid har Fagbladet bedt om innsyn i innmeldte avvik. Det viser seg å være flere enn fire, de aller fleste er meldt inn av Svarstad. Utydelig ledelse Organisasjonssjef Rindal erkjenner at det har vært utydelig lederfunksjoner, og at det skal rettes opp. Kommunen vil kartlegge formelle og uformelle lederroller. Ledelsen sier den skal finne ut hvilke ansatte som mangler sikkerhetskurs og de skal utarbeide rutiner. «Selvfølgelig skal kommunens interne avvikssystem brukes.» Arve Weng, kommunalteknisk sjef URO PÅ VA: Organisasjonssjef Bjørn Ivar Rindal og kommunalteknisk sjef Arve Weng må legge fram en tiltaksplan for Arbeidstilsynet. GROBUNN FOR UKULTUR Første mars varslet Arbeidstilsynet at de vil ha tilsyn på VA-avdelingen, like etter mottok Martin Svarstad en skriftlig advarsel fra ledelsen på kommunalteknisk avdeling. Fagforbundet har vært inne i denne saken i lang tid. Leder Gunn Krogstad bekrefter at de ber om at advarselen slettes. – Vi prøver å bistå vårt medlem, og sørge for at han får den oppfølgingen fra kommunen han har krav på. Vi ønsker å komme til bunns i hva som har skjedd og sammen med arbeidsgiver rydde opp. Vi er fornøyd med at Arbeidstilsynet er inne i saken, så vi får dokumentert mangler. – Hvorfor er meldesystemene viktige? – Vi er opptatt av sikkerhet. Det er også et Systemet skal også sikre at vi gjør arbeidet på best mulig måte. Hvis avvik eller ideer ikke tas tak i, gir ansatte opp å melde fra. Det skaper grobunn for en ukultur, sier Krogstad. – Vil dere ta opp saken som en varslersak? – Vi avventer arbeidsgivers svar før vi vurderer hva vi gjør videre. Kommuneledelsen svarer at de ikke kommenterer personalsaker. ARBEIDSTILSYNETS RAPPORT Arbeidstilsynet gransker arbeidsmiljøet og krever en tiltaksplan for Vann- og avløpsavdelingen. Arbeidstilsynet påpeker at det er forhold ved kommunalteknisk avdeling som krever oppfølging for å unngå konflikter. Noe kan ha grobunn i rykter og usikkerhet knyttet til familiære relasjoner. Tilsynet etterlyser en plan for å forebygge konflikter spesielt på fire områder: trygghet i kommunikasjon, familierelasjoner, informasjon og avvikssystemet. Tilsynet peker på at et løsarksystem kan føre til at noe glemmes eller blir borte. Derfor er det viktig at de ansatte må få opplæring i å registrere avvik. Det er viktig at det er god takhøyde for å melde avvik både hos kollegaer og ledelse. Ledere bør være bevisst egne holdninger og negative reaksjoner hos kollegaer, skriver tilsynet. Arbeidstilsynet skriver videre at tette relasjoner og familie på en arbeidsplass eller til ansatte i lederposisjoner er en utfordring. Det er viktig at leder er tydelig på bakgrunnen for endringer eller prioriteringer som kan bli tolket som at noen får fordeler. Lederstrukturen på VA-avdeling er uklar. Mellomleder har personalansvar, men det er oppsynsmannen som har gjennomført medarbeidersamtaler. Kommunalteknisk sjef leder tre avde- linger. Oppsynsmann på VA er sønnen. Oppsynsmannen på Vei er svogeren. Kommunen har frist til 10. mai til å komme med en tiltaksplan, samme dag som Fagbladet gikk i trykken. 54 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON