TARIFFOPPGJØRET 2016 Monica får 27.000 for kompetanseog ansiennitet – Jeg er veldig fornøyd med oppgjøret, sier barne- og ungdomsarbeider Monica Sørhøy Berg, som får uttelling for både kompetanse og ansiennitet. TEKST: KATHRINE GEARD M M onica Sørhøy Berg jobber i Grillstadfjæra barnehage i Trondheim. Hun er blant dem som kommer veldig godt ut av årets lønnsoppgjør. – Det første jeg så var at det ble 7300 kroner til alle. Det var jo slett ikke ille. Jeg hadde ikke trodd det ville bli særlig mye i år. Jeg er også fornøyd med at det ikke ble streik, selv om vi er gode på det, sier hun. Maks uttelling Men hun kommer bedre ut enn som så med sin kompetanse og lange fartstid. Et av hovedkravene var nemlig uttelling for kompetanse og utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Dette fikk fagforbundene gjennomslag for via flere virkemidler: En ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning, et stillingssystem der alle høyskole- og universitetsutdannede plasseres på samme nivå og innføring av et nytt lønnstrinn for 16 års ansiennitet for alle stillingsgrupper. Den nye stillingskoden Fagarbeider med fagskoleutdanning er myntet på fagarbeidere som i tillegg til fagbrev har spesialisering på eget fagfelt. Spesialiseringen må være av minst ett års varighet og være relevant for stillingen. Lønnsforskjellen mellom en fagarbeider med og uten tilleggsutdanning er ca. 20.000 kroner. Dette, pluss det sentrale tillegget på 7000 som allerede er avtalt for 2017, vil altså gi dem som bytter gruppe og er på minstelønn opp til 27.000 mer i lønn. – Det er veldig bra at det blir uttelling for kompetanse og ansiennitet. Jeg har tilleggsutdanning i spesialpedagogikk for barne- og ungdomsarbeidere. For oss som jobber i barnehage er det viktig at også vår kompetanse blir verdsatt, det gjør noe med yrkesstoltheten vår, sier barne- og ungdomsarbeideren. Med sine 15 års ansiennitet berøres Sørhøy Berg også snart av det nye 16-årstrinnet. Det vil fases inn over to år gjennom de sentrale tilleggene. Harmonisering Høyskoleutdannede i KS-avtalen omfatter 46.000 årsverk, høyskoleutdannede med ytterligere spesialutdanning ca. 10.000 årsverk. I høyskolegruppene har det vært misnøye med Fagforbundets lavlønnsprofil. Men i år kommer de veldig godt ut. Nestleder i Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon, Trond Finstad, er ansatt som regnskapskontrollør ved Moss kemnerkontor, og er for tida deltidsstudent ved Høgskolen i Hedmark på studiet offentlig styring, ledelse og økonomi på Rena. Han er svært fornøyd med at årets lønnsoppgjør gir god uttelling for kompetanse, utdanning og ansiennitet. – Det er bra at oppgjøret ser ut til å bli godt for våre medlemmer med høyskoleutdanning ved at partene ble enig om å harmonisere lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene. Alle med treårig høyskoleutdanning skal plasseres nå samme nivå i stillingssystemet, sier Trond Finstad. – Nå viser Fagforbundet virkelig at også høyskolegruppene er viktig for oss, legger han til. FORNØYD: Med tilleggsutdanning og lang ansiennitet kommer barne- og ungdomsarbeider Monica Sørhøy Berg godt ut av KS-oppgjøret. 16 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM