Da kommunen opprettet vikarpool i hjemmesykepleien, fikk vikarene fast stilling, og ingen ble sagt opp. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT Vikarpool skaffet vikarene FASTJOBB D D a ressursenheten (vikarpool) for hjemmesykepleien ble opprettet i Fredrikstad, fikk alle vikarer tilbud om fast ansettelse. En av dem som takket ja, var Heidi Sægrov. – Dette er noe av det beste som har hendt meg, stråler hun. Hjelpepleieren med videreutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan ikke få rost den nye ordningen nok. Hun gikk fra den ene ytterligheten til den andre da hun begynte i ressursenheten. Før arbeidet hun som brukerstyrt personlig assistent med nær kontakt og mye ansvar for en person pluss vakter i hjemmesykepleien. Nå er hun knyttet til ressursenheten og reiser ut for å jobbe i seks forskjellige team med til sammen 700 pasienter. Sægrov sier det er umulig å kruse gjennom dagen. Det har hun heller ikke noe ønske om. Jobben med stadig nye mennesker og utfordringer passer henne godt. – Det er læring i alt vi gjør. Ingen ble sagt opp Ressursenhetene i de tre største etatene oppstod fordi Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune gikk med et dundrende underskudd og måtte spare. Ifølge hovedtillitsvalgt Grete Kværnå fikk vikarer og fast an satte tilbud om å søke seg inn i den nye enheten. De som fra før var fast ansatt, kunne ikke regne med økt stillings prosent selv om de knyttet seg til ressursenheten. Fagforbundet har vært med på omstillingen og er for nøyd med at ingen har mistet jobben. Kværnå tror ikke kommunen har spart penger på ordningen. – Men vikarbruken har kommet under kontroll, sier hun. Kvernø, som er kjent for sin innsats for heltid, må bare beklage at de faste som søkte seg over til ressursenheten, ikke kunne regne med større stilling enn de hadde fra før. FAKTA OM HJEMME- SYKEPLEIEN Hjemmesykepleien i Fredrikstad har om lag 500 ansatte fordelt på fire virksomheter og ressursenheten. Hver virksomhet består av tre team. Hjemmesykepleien server til enhver tid rundt 2000 pasienter. Ressursenheten har 53 ansatte fordelt på litt over 37 årsverk. Nesten 11 av disse dekkes av sykepleiere, 21 av helsefagarbeidere og 5,5 av assistenter. Ansatte i ressursenheten har lagt inn en fagdag og ett personalmøte i en 12 ukers turnus. De har også medarbeidersamtale to ganger i året. – Betyr det at kommunen med Fagforbundets støtte prioriterte faste stillinger for vikarer fremfor å gi større stillinger til dem som hadde vært ansatt lenge? – Vi hadde mange vikarer som hadde arbeidet i flere år, og som hadde rett til fast ansettelse. Behovet for vikarer er alltid stort, og ressursenheten klarer ikke å dekke hele behovet, så mange faste får fremdeles ekstravakter. Godt arbeidsmiljø Heidi Sægrov og tillitsvalgt Elisabeth Kristiansen på ressursenheten stortrives med den nye ordningen. – Vi har et godt arbeidsmiljø og flotte ledere. Vi blir ivaretatt og får masse faglig påfyll, sier Elisabeth. Hun forteller at både fagdager og personalmøter er lagt inn i turnusen, og at det er noe de fleste bare kan drømme om. Heidi framhever også muligheten til å lære og utvikle seg. – Vi hopper inn alle steder, oppgavene er allsidige og hvert team arbeider forskjellig fra de andre. Det er utfordrende, vi lærer en Hovedtillitsvalgt masse, og vi blir stadig tryggere på Grete Kværnå oss selv, sier hun. Trygge voksne På fordelingskontoret sitter Mona Svendsen, en av tre ressursformidlere. Hun kan bekrefte at jobben i ressursenheten stiller litt spesielle krav til de ansatte. Vikarene må være fleksible, de kan bli flyttet på inntil en halv time før de skal på vakt. – Vi kan ikke stille for høye krav til oss selv, men for å klare djobben, må du være voksen og trygg, sier hun. 30 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL