42 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | 75 prosent av Fagforbundets tillitsvalgte er kvinner. TAUSHETSPLIKT • Fagforbundets tillitsvalgte har taushetsplikt. Du kan altså betro deg om problemer du måtte ha, trygt forvisset om at det du forteller ikke spres videre til andre enn de tillitsvalgte som skal forsøke å hjelpe deg. HVIS DU FÅR PROBLEMER • Det første du må gjøre hvis du får problemer, er å snakke med din tillitsvalgt på arbeidsplassen. • Hvis saken ikke kan løses på et lavest mulig nivå, det vil si på arbeidsplassen, vil din tillitsvalgt ta den opp til neste nivå. Hvis vi for eksempel snakker om en kommune, betyr det at en hovedtillitsvalgt kan ta saken opp med administrasjonen på et høyere nivå enn med virksomhetsleder der du jobber. • Hvis heller ikke det løser saken, kan den tas videre til et av Fagforbundets sju kompetansesentre, der heltidsansatte rådgivere med lang erfaring vurderer hva som kan gjøres videre i din sak. TO TYPER TILLITSVALGTE Fagforbundet har to typer tillitsvalgte. Noen er valgt etter avtaleverkets bestemmelser, og det er dem som bistår medlemmene direkte. Eksempler på disse er plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Mange er valgt i henhold til forbundets vedtekter. Disse drifter de lokale foreningene, sørger for politisk påvirkning og opplæringsvirksomhet. Eksempler på disse er foreningsledere, styremedlemmer, ungdomstillitsvalgte og yrkesfaglig tillitsvalgte. SLIK BLIR DU TILLITSVALGT • Tillitsvalgtskoleringen er delt inn i tre faser: • Fase 1 er en grunnskolering på 21 timer. Her får deltakerne en innføring i egen organisasjon, partene i arbeidslivet, tillitsvalgtes rolle og funksjon, og de verktøyene de kan bruke som tillitsvalgte. • Fase 2 er den neste delen av den obligatoriske opplæringen. Kurset har en varighet på 80 timer, fordelt over flere samlinger. • Fase 3 er forbundets toppskolering og går over to ukelange samlinger. I mellomperioden jobber deltakerne i grupper med en prosjektoppgave. ANTALL TILLITSVALGTE i Fagforbundet er høyere enn antall medlemmer i flere av LOs andre forbund. Ca. 20.000 tillitsvalgte. 834 av dem er hovedtillitsvalgte. ALDERSSAMMENSETNING Fagforbundet har i underkant av 20.000 tillitsvalgte. Aldersfordelingen ser du i kakediagrammet. 0–20 år: 0,2 % 21–30 år: 6,5 % 31–40 år: 14,2 % 41–60 år: 59,2 % 61+: 19,8 % | tema | tillitsvalgte| fbaargang2016 fbseksjonFEL