| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 67 Rettferdig pensjon for sliterne METTE NORD | FORBUNDSLEDER DETTE ÅRET KOMMER mye til å handle om pensjon. Temaet kommer opp på LO-kongressen, og Fagforbundet kommer til å spille en aktiv rolle for å få på plass gode løsninger og vedtak. Å sørge for at arbeidstakerne har en trygg og rettferdig pensjon, er en av fagbevegelsens viktigste oppgaver. I år legges grunnlaget for framtidas pensjonsordninger, og vi er forberedt på å ta kampen for rettferdige, kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi lever av penger, ikke prosenter. Det er en nyttig påminnelse for oss som har mange medlemmer som jobber deltid og ofte har forholdsvis kort opptjeningstid. I et valgår hvor økende økonomiske forskjeller blir et tema, er pensjon viktig å huske på. De som har de laveste lønningene, får også de laveste pensjonene, og slik øker ulikheten også i pensjonisttilværelsen. SPENNENDE BLIR OGSÅ EVALUERINGEN av AFP i privat sektor som skal gjennomføres i år. Om nye regler vil gi en mer forutsigbar ordning i 2018, gjenstår å se. Folk på høyresiden har tatt til orde for å svekke ordningen, så her kan vi stå overfor en dragkamp. Det er stille rundt arbeidet med å meisle ut en ny pensjonsordning for offentlig sektor. Dagens ordning må endres fordi leveladerjustering gjør at ordningen ikke vil sikre en god pensjon for de som er unge i dag. Vårt mål er klart. Vi må få til en pensjonsordning som gir en livsvarig pensjon som er lik for kvinner og menn. Pensjonen må tilsvare minst to tredeler av lønna ved 67 år, og den må sikre at de som må gå av før, har en pensjon de kan leve av. Her er jeg tilbake ved hovedpoenget. For de som tjener dårligst, er det ikke sikkert at to tredeler av lønna vil være nok. Kanskje er det greit at pensjonssystemet omfordeler litt, slik at de som får minst, kommer litt bedre ut enn oss andre? Vi har lang tradisjon for omfordeling på en rekke områder, og jeg gleder meg til å ta debatten om dette. «For de som tjener dårligst, er det ikke sikkert at to tredeler av lønna vil være nok.» fbaargang2017 fbseksjonFEL