| 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 41 Én av fire kvinner oppgir helse som den viktigste grunnen til at de jobber deltid, ifølge YS Arbeidslivsbarometer. Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag mener det er helt unødvendig at mange av disse kvinnene taper penger på å gå ned i stilling. I stedet bør de undersøke om de oppfyller retten til å bli delvis ufør. – Hvis du er 20 prosent ufør, bør du søke om 20 prosent uførepensjon. Det er mulig for de fleste som jobber et sted hvor Fagforbundet har tariffavtale, sier Fuglevaag. Problemet er ofte at verken legen eller Nav vet om denne muligheten, ifølge pensjonseksperten. Det er fordi Folketrygden krever en uføregrad på 50 prosent for å få uførepensjon. – Det kan bety at en fagarbeider taper rundt 50.000 kroner i året, pluss pensjonssparing, hvis han eller hun trapper ned 20 prosent framfor å bli ufør. MENN ER PENSJONSVINNERE Fuglevåg sier mange vet at deltidsjobbing har konsekvenser for pensjonen, men få vet hva de vil tape i kroner og øre. – Deltid gir i de aller fleste tilfeller lavere pensjon, spesielt for yngre arbeidstakere, fastslår Fuglevaag. Pensjonseksperten mener folk må velge akkurat det som passer dem best, men han er opptatt av at de må vite hvilke konsekvenser valget har. - Det er et viktig kjønns- og likestillingsspørsmål. Kvinner må være i stand til å klare seg på egen pensjon dersom de skulle bli alene. Menn er pensjonsvinnerne når mange kvinner jobber deltid, sier Fuglevaag. – SNAKK MED EN EKSPERT Hans beste tips er å jobbe mest mulig i perioder av livet når det er mulig. – Noen må jobbe redusert i perioder for å få ting til å gå opp på hjemmebane, men det kan få konsekvenser for pensjonen din. Er du tidlig i 50-årene, bør du med en pensjonsekspert eller Nav. Spør hva konsekvensen vil være hvis du går opp eller ned i stilling. – Fagarbeidere taper 50.000 kroner i året ANNE-CATHRINE HJERTAAS, avdelingsleder arbeidsgiverpolitikk i KS – Mange kommuner har satt heltidskultur på dagsordenen, og det jobbes godt i læringsnettverk i flere deler av landet. Sentrale parter må støtte opp om arbeidet og gi nødvendig handlingsrom for å finne de gode løsningene lokalt. Det er ikke gjort i en håndvending å endre kulturer. Vi vil ikke foreslå nye tiltak nå, men vi følger utviklingen tett i samarbeid med partene i Heltidserklæringen. METTE NORD, leder i Fagforbundet Vi har litt å hente for å forankre arbeidet med heltid i kommunestyrene. Kommunene må etterspørre og legge til rette for hele, faste stillinger. Kun 18 % av stillingene som blir lyst ut for helsefagarbeidere lyses ut som hele stillinger. Vi må sikre at det er attraktivt å jobbe full stilling. Holdningsendringer er nødvendig, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De to viktigste tiltakene vil være en jevnere fordeling av helgevaktene blant de ansatte og økt bemanning. Vi ser på vikarbruken at behovet for flere fast ansatte er stort. Det er tøft å jobbe når bemanningen er lav, og noen løser problemet selv ved å jobbe deltid. ERIK KOLLERUD, leder i Delta – Det er ingen tvil om at det har skjedd for lite og at det går for langsomt. Vi må blant annet se på oppgavefordeling i helgene. De beste løsningene fins på den enkelte arbeidsplass. Det lokale samarbeidet mellom arbeidsgivere og ansatte gir resultater. At andelen heltidsansatte er lavere blant kvinner, kan skyldes at det fortsatt er menn som tjener best i parforhold og at kvinner «frivillig» jobber deltid for å ta seg av omsorgsoppgaver. Det er et tankekors når pensjonsordningene er under press og kvinner kommer til å leve lengst. Heltidskultur er viktig for likestilling, men også for kontinuitet, kompetanse og kvalitet på tjenestene. DETTE MENER PARTENE I ARBEIDSLIVET FOTO: PER FLAKSTAD Mange kvinner trapper ned til deltid framfor å bli delvis ufør når de begynner å slite med helsa. KS, Fagforbundet og Delta har undertegnet en heltidserklæring som de har fulgt opp. Ifølge KS har åtte av ti kommuner satt i gang tiltak for å få flere til å jobbe heltid. Fremdeles jobber over halvparten av de kommuneansatte deltid. Hvorfor har det ikke skjedd mer? PENSJONSEKSPERT: fbaargang2017 fbseksjonpdf