76 ~ FAGBLADET | 5 | 2017 | E-POST: BARESPOR@FAGFORBUNDET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL ?Jeg er utdannet hjelpepleier, og jobber 65 prosent fast i et bofellesskap. Her har jeg jobbet siden 2000. Jeg har flere ganger sagt at jeg ønsker å jobbe mer, enten i en større stilling eller ved ledige vakter. Hvis jeg totalt ikke jobber mer enn 100 prosent, er det noen regler hvor mye jeg kan forlange eller forvente av de ledige vaktene? For tida er det særlig to ufaglærte ringevikarer som blir prioritert foran oss som jobber fast, og det må jo være riv ruskende galt. K. P. SVAR: Jeg tar utgangspunkt i at du jobber i kommunal sektor og er omfattet av hovedtariffavtalen mellom KS og Fagforbundet. Arbeidsmiljølovens paragraf 14-3 sier klart at deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar en ny ansettelse i virksomheten. Spørsmålet blir derfor om ledige vakter er å anse som ledig stilling. Loven gir ikke noe klart svar på dette. Heller ikke tariffavtalen er tydelig på dette. I hovedtariffavtalen paragraf 2.2 står det at ved tilsetting skal det i første rekke tas hensyn til søkerens kvalifikasjoner. Hvis det er snakk om vikar for ansatte i stillinger som krever helsefagarbeiderkompetanse, vil din kompetanse gå foran ansatte uten denne kompetansen. Det blir derfor et definisjonsspørsmål om ekstravakter er å se på som en tilsetting. Tariffavtalen er derimot tydelig på at det skal være lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte, vedlegg to i tariffavtalen. I disse retningslinjene bør man ta opp elementer som bruk av fortrinnsrett, også hvem som har fortrinnsrett til ledige vakter. Du bør derfor ta kontakt med din tillitsvalgt for å høre om din kommune har slike retningslinjer og om de inneholder noe om hvem som har krav på ekstravakter. Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver Fortrinn til ledige vakter Spørsmålet blir om ledige vakter er å anse som ledig stilling. fbaargang2017 fbseksjonFEL