12 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | lyser en helhetlig strategi for å forebygge vold og trusler. – Skolene trenger hjelp til å håndtere problemene med økende vold, sier miljøarbeideren og legger til: – Vi trenger gode rutiner for å varsle helt fra bånn til topp. Vi trenger regler for systematisk rapportering og oppfølging av avvik, mener han. – Vi har tidligere vært inne i skolen for å forebygge sykefravær. Da snakket både ledere og ansatte om vold og trusler, og det ser ut til å utgjøre et økende arbeidsmiljøproblem, sier Hanne Luthen som leder Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold. Selv om anmeldelsene til politiet øker, mener Luthen at mørketallene kan være store. – Vold og trusler er generelt et økende problem i arbeidslivet. I tillegg er det generelt stor underrapportering. Vi kan gå ut fra at dette også gjelder i skolen, påpeker Luthen. På Stovner er antall innganger til skolen redusert, og skolen har leid inn flere miljøarbeidere på grunn av alvorlige episoder denne høsten. – Det vi har sett hittil, er bare midlertidige tiltak. Det vi trenger, er systematisk arbeid og langsiktige planer. FRA STYKKPRIS TIL MER TIL SVAKE ELEVER Etter politiske hastemøter både sentralt og lokalt i Oslo, har regjeringen satt av 30 millioner kroner i statsbudsjettet neste år for å styrke oppfølgingen av kriminelle gjengangere og skolevold i Oslo. Byrådssekretær for utdanning Halvard Hølleland (Ap) sier at Oslo vil legge om skolenes finansiering fra stykkpris pr. elev til at skoler med et flertall av elever fra sosioøkonomisk svake hjem, skal tilføres mer penger. – Vi har en opphoping av elever med problemer på skoler med lave inntakskarakterer. Det er ikke bra. Men vi ønsker oss en fellesskole der det kommer inn elever med både lave og høye karakterer framfor å gå tilbake til geografisk inntak, sier Halvard Hølleland til VG. Også renholderne opplever ubehagelige og truende situasjoner på skolene. De skal manøvrere seg mellom mer eller mindre motvillige ungdommer når de vasker klasserom, trappeoppganger og kantina. Det meste av dagen jobber de alene. – Hvordan vil Arbeidstilsynet sørge for at alle ansatte blir hørt? – Vi skiller ikke mellom yrkesgrupper. Vi er opptatt av at også renholdere, SFO-ansatte og miljøarbeidere skal bli hørt og tatt vare på, svarer Luthen. STRENGERE KRAV I ARBEIDSMILJØLOVEN Luthen viser til at krav til arbeidsgiver om å forebygge vold og trusler ble forsterket i januar 2017. Nå er det presisert enda sterkere at alle arbeidsgivere må kartlegge risiko og innføre tiltak når det er behov for det. – Arbeidstilsynet vil følge opp om skoleledelsen tar rapportering av og oppfølging etter voldsepisoder alvorlig. Og at ledelse, tillitsvalgte og verneombud sammen jobber systematisk for å forebygge voldsbruk, sier Luthen. * PÅ JOBB / MILJØARBEIDER I SKOLEN DAGLIG BESØK: Politiet er innom skolegården ved Stovner videregående hver eneste dag. Vold og trusler er generelt et økende problem i arbeidslivet. HANNE LUTHEN, ARBEIDSTILSYNET fbaargang2017 fbseksjonFEL