KOMMENTAR Tverrfaglig samarbeid er inn-ordet på konferanser, i offentlige utredninger og i statlige strategidokumenter. Offentlige tjenesteytere skal samarbeide på tvers av etater til beste for brukere og pasienter. Tradisjon eller kreativ problemløsning F F ordelene er åpenbare. En undersøkelse ved britiske sykehus viser at det er sterke sammenhenger mellom måten sykehusansattes arbeidsrutiner er organisert og pasientdødeligheten. Forskerne fant frem til at dersom 25 prosent flere sykehusansatte jobbet i team, ville 275 færre pasienter dø per 100.000 nødkirurgipasienter. Ifølge psykolog Bjørn Ekelund er det ingen grunn til å tro at de engelske funnene om effekten av teamarbeid ikke er overførbare. Effekten kan til og med tenkes å være større i Norge enn i England. Norsk helsevesen sliter med å få til tverrfaglig samarbeid i team. Lavere terskel Når det gjelder en rekke av samfunnets store og små utfordringer, er det klart at man ikke kommer videre før yrkesgrupper, profesjoner og spesialister setter seg ned og samarbeider med hverandre. Lunner kommune i Oppland opplevde at de lå for mye bakpå. Gang på gang måtte de håndtere kriser og utføre «brannslukning». Med tverrfaglig samarbeid så man en mulighet til å komme på offensiven. Kommunen sendte 60 av medarbeiderne til et 2årig studie i tverrfaglig samarbeid ved Høgskolen i Vestfold, hvorav 30 fullførte. Ifølge skolefaglig rådgiver Karen Dynna kom det flere tydelig positive effekter ut av omskoleringen. – Riktig fagperson kommer i dag til den aktuelle saken raskere. Terskelen for å ta kontakt med andre faginstanser og be om hjelp, støtte og veiledning har blitt lavere. Mindre profesjonskamp Profesjonskampene i kommunen har blitt dempet etter som man har blitt kjent med hverandres fagområder og kunnskaper. I dag er tverrfaglig samarbeid blitt en såpass naturlig arbeidsform at Lunner er i ferd med å innføre den også i flyktningtjenesten, i teknisk sektor, på helseområdet og i skolehelsetjenesten. Etter at teknisk sektor har blitt involvert, har man for eksempel blitt flinkere til å tilrettelegge transport for funksjonshemmede. Som en hovedregel skal funksjonshemmedes veier nå brøytes og strøs før andre veier. Også når det gjelder arealplanlegging har teknisk sektor blitt flinkere til å involvere andre etater. Flere sterke forhold hindrer tverrfaglig samarbeid: taushetsplikt, profesjonskamper, tradisjonell etatsinndeling, trang kommuneøkonomi, konkurranseutsetting og en utvikling mot små og isolerte økonomiske enheter. Når det gjelder taushetsplikten, har man i Lunner og Lørenskog kommuner rådd med dette ved å lage samtykkeerklæringer, hvor de involverte personene aksepterer at taushetsbelagt informasjon kan tilflyte tverrfaglige team. Når det gjelder tradisjonell etatsinndeling, kultur og profesjonskamp, må denne rett og slett avlæres. Man må lære at samarbeid skal være hovedregelen. Litt poetisk sagt kan utbyttet av tverrfaglig samarbeid sammenliknes med musikken fra et orkester. Den enkelte skal kunne spille på sitt instrument for at resultatet skal bli godt. Det skal være felles noter og én koordinator/dirigent for å samle trådene. Det må like- vel være plass til improvisasjoner. I denne utviklingsprosessen er det ikke noe mål at alle skal bli like, men det er et mål at ulike fagpersoner skal bli synlige over- for hverandre og utfylle hverandre. Vegard Velle TVERRFAGLIG SAMARBEID 3 temahefte-01