SATSet hardt nok I Lyngdal kommune har aetat, sosialkontoret og trygdekontoret et tverrfaglig samarbeid som går på skinner. Her er terskelen for å kontakte hverandre svært lav. Takket være en god porsjon egeninnsats. Tekst: Ingeborg Vigerust Rangul De tre etatslederne og helse- og sosialsjefen, som også er koordinator, lot seg ikke stoppe av begrensninger som taushetsplikt, ulikt regelverk, data- og arkivsystem. De valgte å fokusere på mulighetene som lå i et samarbeid mellom de tre etatene. Målet om å få flere ut i arbeid og færre på trygd var definert i en stortingsmelding, men veien for å nå dette målet måtte de bestemme i fellesskap. – Vi brukte mye tid på å fortelle om oss selv. Det har forundret meg i ettertid og har vært spennende å reflektere over. Det hele var en modningsprosess, sier Nils Olav Dunsæd, trygdesjef i Lyngdal kommune. Leder av aetat i kommunen, Svein Lohndal, kaller forarbeidet en kulturbygging som de drev med i to år. – Dette var et grunnarbeid som mange hopper bukk over, men som er en viktig plattform for vide- re samarbeid. Vi var usikre i starten og skaffet oss kunnskap om hverandre. På denne måten kunne vi produsere når vi satte i gang, mener Lohndal. Begge mener at kulturforskjellen og avstanden mellom etatene var store, selv om den geografisk var liten. Flere suksesser Tettere oppfølging, flere ut i arbeid og færre på trygd er Stortingets mål bak samordningen av aetat, trygdeetat og sosialetat til et felles servicekontor (Satsreformen). En ny velferdsetat skal etter planen være klar i alle kommuner i januar 2007. Et av målene er at brukerne av tjenesten skal slippe å gå fra kontor til kontor, men ha ett kontor å henvende seg til. Samtidig er målet å effektivisere virksomheten i de enkelte etatene og redusere behovet for dobbeltarbeid. Lyngdal kommune fikk økonomisk støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet til å sette i gang med dette prosjektet. Til nå karakteriserer de det som svært vellykket. Av 44 innmeldte saker fra oktober 2003 til oktober 2004, er 82 prosent avklart. En kurspakke kommunen har kjøpt av et eksternt kompetansebyrå etter en anbudsrunde, har vært en suksess. Dette kurset gir blant annet råd om forberedelse til arbeidslivet i tillegg til råd om personlig økonomi. Deltakerne skal gjennom kurset selv bli i stand til å søke jobber. – Kurset ble satt i gang i desember 2004. Allerede en måned etter oppstart var en deltaker i arbeid, noe vi er svært fornøyde med, sier Lohndal. Fokus på bruker – Vi startet det tverrfaglige samarbeidet på et tidlig tidspunkt i forhold til prosjektets oppstart. På den måten føler jeg at vi har unngått profesjonskonfliktene. Vi klargjorde helt fra starten hva vi ikke kunne enes om. Istedenfor å gjøre det til uoverkommelige problem, så vi på hva vi kunne gjøre, sier Lohndal. Han forklarer at de valgte å fokusere på arbeidslinjen for å sikre et effektivt og samordnet tjenestetilbud som skal gi brukeren mulighet til raskt å komme seg ut i arbeid eller bli selvhjulpen på annen måte. – Det er ikke lovverk og det tekniske som skaper hindringer. Det er kun menneskelige problemer som ligger i veien for samhandling, mener sosialleder Bjørn Fosse. For Fosse betyr et tverrfaglig samarbeid at de benytter hverandres kompetanse. Han mener at økt Nils Olav Dunsæd Svein Lohndal Bjørn Fosse TVERRFAGLIG SAMARBEID 7 temahefte-01