FAKTA DETTE ER SATS Stortinget vedtok følgende da de behandlet Stortingsmelding 14 (2002–2003): «Stortinget ber Regjeringen utrede ulike modeller for én felles velferdsetat bestående av dagens aetat, trygdeetaten og sosialetaten.» Målene for samordning av aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten er: flere i arbeid og aktiv virk somhet – færre på trygd og sosialhjelp en brukerrettet velferds forvaltning en effektiv velferdsforvaltning Brukerne av tjenesten skal slippe å gå fra kontor til kontor, men ha ett kontor å henvende seg til. Samtidig skal virksomheten i de enkelte etatene effektiviseres og behovet for dobbeltarbeid reduseres. En ny velferdsetat skal etter planen være klar i januar 2007. • •• kunnskap betyr økt respekt for hverandre både som personer og for faget. – Vi har fokuset på brukeren som ikke skal måtte møte mange saksbehandlere, men komme i direkte kontakt med teamet så raskt det lar seg gjøre. Solid forarbeid Etatslederne mener selv at det tverrfaglige samarbeidet er vellykket. Folk kommer fortere ut i aktivitet. Før var brukerne mer passive mens de ventet på at de ulike etatene behandlet sakene. Selv brukere med enkle diagnoser kunne risikere flere år utenfor arbeidslivet, mens de ulike etatene behandlet saken hver for seg og ikke parallelt i tid. – Nå tar vi kontakt med hverandre, det er ingen terskel lenger. Klart dette kommer brukerne til gode. Jeg opplever heller ikke at vi tråkker hverandre på tærne, sier Dunsæd. Arbeidet de la ned i forarbeidet, har brutt ned barrierene dem imellom, og de er blitt såpass kjent at diskusjonen går fritt når de møtes, og ingen kvier seg for å ta opp uenigheter som oppstår. Dunsæd savner flere synergieffekter av samarbeidet mellom etatene. Han tror at de kanskje ikke er kreative nok. Han tenker på brukere som er inne på medisinsk attføring som nå må ut i arbeidstrening. Disse kommer ikke inn under Sats-ordningen. – Jeg undrer meg over at kreativiteten ikke er større. Er det muligens etatsoppbyggingen og måten vi ledes på? Hvordan oppgaver skal løses er sjelden overlatt til lokal enhet. Den tradisjonelle tenkningen innenfor etatene kan være én årsak. Vi som etatsledere bør se på dette. Sprer kompetansen – En ny utfordring for aetat ligger i å finne nok kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsledigheten i Lyngdal er på to prosent. Organiseringen av det tverrfaglige samarbeidet driftes i dag av lederne for de tre etatene med en koordinator som pådriver. De har valgt å opprette tre tverrfaglige team hvor hvert team består av en fra hver etat. Alle tre teamene jobber med Sats-saker og kommer fram til tiltakene som skal settes inn ved å diskutere seg fram til enighet. Ved sykmeldinger går en av etatslederne inn i teamet. – Teamene er svekket når en etat ikke er med, derfor har vi valgt å spre kompetansen på tre team hvor alle etatene er likeverdig til stede, forklarer koordinator og helse- og sosialsjef Arne Leirvik. Fellesetat for unge Hos ungetat i Kristiansand får alle unge under 25 år sitt ærend oppfylt – av én og samme saksbehandler – enten de ønsker sosialhjelp, trygd eller arbeid. Tekst: TITTI BRUN Både forelskelse, svangerskap og fødsel er vel overstått. I ett år har samboerskapet mellom trygdeetaten, aetat og sosialetaten eksistert i Kristiansand. For ett år siden åpnet felleskontoret Ungetat dørene. Allerede etter et halvt år i drift gikk antall unge ledige i Kristiansand markant ned. Tverrfaglige team Det er ikke helt enkelt å organisere de ansatte fra tre etater på en fruktbar måte. Løsningen er blitt å dele de 26 ansatte inn i tverrfaglige team. Teamene er satt sammen ut fra de tre fokusgruppene som brukerne er delt inn i. Den første gruppen inneholder alle vanlige arbeidssøkere som er klare til 8 TVERRFAGLIG SAMARBEID temahefte-01