I et tverrfaglig samarbeid har gruppen gjerne en koordinator, men ikke en leder med beslutningsansvar. Denne skal – Fungere som pådriver. – Hindre at prosjekt faller sammen når den første optimismen er over. – Jeg føler at det er viktig i dette samarbeidet å ha en koordinator og pådriver. Selv om prosjektet har kommet godt i gang og stemningen er positiv, så kan det klappe sammen. Vi vil utvikle prosjektet, ikke bare sette det i gang, sier Fosse. – Det har vært ressurskrevende å begynne å jobbe i en slik gruppe som vi nå gjør. For å gjøre det til noe positivt, må vi se på de viktige delmålene, sier Lohndal i aetat. Han mener at teamet har fanget opp personer, motivert dem og gjort dem selv i stand til å søke jobber og komme seg på intervju. Uten teamet hadde mange fremdeles vært passive mottakere av sosialstønad. HVA MÅ TIL FOR Å KOMME I GANG? • Grundig forarbeid er alfa og omega. • I fellesskap bør en definere hvilke oppgaver som skal løses. Forventninger til hvordan en skal gå fram bør avklares. Fra begynnelsen avklares hva det ikke går an å enes om. Ikke gjør det til et uoverkommelige problem, men se på hva som kan gjøres. å gå i jobb. Gruppe to består av brukere som trenger litt ekstra støtte; kurs eller penger for å komme gjennom en periode eller hjelp til å søke jobber. Brukerne i tredje fokusgruppe trenger mer oppfølging. Noen lider av sammensatte problemer, ofte rus og psykiatri. De ansatte som jobber med denne gruppen bestiller utredninger på tvers av etatsgrenser. – Det er ingen tvil om at brukerne får bedre koordinert og raskere hjelp. En grunn er at saksbehandlerne nå selv innhenter stadig mer informasjon fra forskjellige etater. Tidligere måtte brukerne selv kontakte de forskjellige etatene for å få opplysninger, sier daglig leder Inger-Johanne Karlsen. Tre systemer Det smerter når tre kulturer – med forskjellig lovverk og regler – skal fusjonere. Under pultene ute i mottaksrommet står det tre datamaskiner. I korridorene står tre arkiv. Og de ansatte må føre tre statistikker. Øverst på ønskelisten står felles datasystem og nye regler for taushetsplikt for å øke muligheten til å dele relevant informasjon. – Ofte er taushetsplikten brukerens verste fiende. Den fører til at saksbehandlingen trekker i langdrag, sukker Karlsen. I tillegg ønsker ungetat at utbetalingene til brukerne skjer felles. •• • FAKTA UNGETAT ER Ett felles kontor for unge under 25 år som ønsker støtte til å komme i arbeid, sosialhjelp eller trygd. Samarbeid mellom to statlige og en kommunal etat; de ansatte har permisjon fra sosialetaten (18), trygdeetaten (2,5) og aetat (6). Ungetat får omkring 80 henvendelser daglig og har registrert 1200 brukere. TVERRFAGLIG SAMARBEID 9 temahefte-01