AKTUELL VITEN Skrikende samarbeidsbehov AKTUELL VITEN Skrikende samarbeidsbehov Samfunnet har store og uløste oppgaver. Den tradisjonelle organiseringen stagnerer en vide- re utvikling på en rekke felter. Blant samfunnsproblemene er rusmisbruk, psykiske lidelser, overvekt og spiseproblemer blant unge, barn som mobbes og ikke klarer seg i skolen, knapphet på kollektive transportløsninger, manglende transportløsninger for eldre og funksjonshemmede og et uoversiktlig og ofte byråkratisk velferdsapparat. For å komme oss videre med disse utfordringene er det et sterkt behov for et tverrfaglig samarbeid på tvers av yrkesgrupper og tjenester. Lettere sagt enn gjort, vil ekspertene hevde. Det fins mange hindringer på veien. – Tverrfaglig samarbeid må læres. Svært ofte kolliderer yrkesgruppenes verdenssyn, hevder professor Erik Larsen. – Mye godt samarbeid foregår i kommunene. Men altfor ofte er dette basert på tilfeldigheter og trynefaktor, mener høgskolelektor Kari Glavin. – Dagens tradisjonelle etatsorganisering gjør at tverrfaglig samarbeid har en tendens til å mislykkes. Metoden må derfor innføres med en nasjonal reform, påstår forskningsleder Terje Ogden. Kunnskapen om hvordan å organisere samfunnet til folks beste fins. Samtidig er det mange som stikker kjepper i hjulene. Kunnskapsoverbygningen strander på ressursmangel, profesjonskamper, ensidig høgskoleundervisning og ansvarspulverisering. De følgende artiklene fokuserer på problemer og muligheter knyttet til tverrfaglig samarbeid. Tekst: Vegard Velle 10 TVERRFAGLIG SAMARBEID temahefte-01