AKTUELL VITEN FORSKNINGSLEDER TERJE OGDEN FAKTA gavene prioriteres først. Vi har i økende grad fått et vanskelig å få gjennomslag på grunn av formalisme. HVA HINDRER TVERRrettighetsstyrt tjenestesystem i kommunene. Dette Hver etat har sine ventelister og insisterer på å gjøre FAGLIG SAMARBEID? dreier seg om gode intensjoner som har skapt et byrå-sin egen utredning i oversendte saker. Systemet job kratisk system som virker mot sin hensikt. ber ikke for å forebygge, men er krisedrevet. Omstendelige utredninger, sakkyndighetserklær-– Vi har resignert i forhold til å endre systemet for inger, saksbehandling, klager og rettstvister legger unge med atferdsvansker. Istedenfor har vi satt ut i livet •• Rigide offentlige strukturer. Profesjonenes fokus på egne spesialistmodeller. • Revirkamp mellom profesjo nene. beslag på store faglige ressurser. Med loven i hånd kan en løsning som kompenserer for systemets svakhet, folk gå til sak for manglende skolegang eller for mang-sier Ogden. lende oppfølging fra- eller urettmessig inngripen av Løsningen kalles multisystemisk terapi (MST). Den barnevernet. går ut på å skape et bindeledd mellom familie og sys- Det gjelder derfor å gardere seg gjennom korrekt tem. En familieterapeut har totalansvaret for en fami ••• Forskjellig lovgrunnlag. Føringer fra departementet. Innbyrdes kamp om budsjett midlene. • Ingen av etatene blir stilt til ansvar for sine resultater. saksbehandling og dokumentasjon. Alle de faglige ressursene som bindes opp i byråkrati og saksbehandling kunne i stedet vært brukt til å gi direkte hjelp til barn og familier. Departementet sementerer – Føringer fra departementene sementerer systemet. Departementene har ikke greid å organisere dynamiske og overskridende samarbeidsordninger. De fungerer etter prinsippet om hvert sitt budsjett, prioritering og ansvar, ifølge Ogden. Den oppdelte og knappe kommuneøkonomien skaper en evig kamp om budsjettene og skjerper fiendskapet mellom etatene. Konkurranseutsetting og privatisering bidrar heller ikke til å minske utfordringene. De private tar ikke et felles ansvar. Initiativ til samarbeid over etatsgrensene vil ikke komme fra de private, men må komme fra det offentlige. – Til sjuende og sist blir heller ingen av etatene som jobber med barn og unge stilt til ansvar for sine resultater, bare for at de har foretatt korrekt saksbehandling. Økte ressurser? – Det er slett ikke gitt at økte ressurser forsterker det tverrsektorielle samarbeidet. Eksempler på betydelige lie og er dennes bindeledd til alle offentlige tjenester som barnevern, skole og PP-tjeneste. Dette er en form for ad hoc-organisering, som har lykkes. Kunnskap i sentrum Fra utlandet framhever Terje Ogden den amerikanske metoden Communities that care. Denne starter med en kartlegging av lokalsamfunnets såkalte risikofaktorer, så som familiekonflikter og rus. Deretter kartlegges positive og utviklende tiltak, for eksempel kulturskole, idrettslag og fritidsklubber. Til slutt iverksettes kunnskapsbaserte tiltak som man tidligere har evaluert og funnet ut at virker. Denne ordningen settes ut i livet i lokalsamfunn der man først har fått med seg ordfører, rådmann og etatsledere. Metoden er kunnskapsbasert. Motsetningen ser man i norsk skoleverk. Her starter man med fikse ideer. Man mangler gode virkelighetsanalyser og en grundig forståelse for hva man trenger i øyeblikket. DILEMMA TVERRFAGLIGHET ELLER KONKURRANSE • Vi beveger oss i retning av, og har allerede utviklet, organisasjoner bestå «Til sjuende og sist blir heller ingen av etatene som jobber med barn og unge stilt til ansvar for sine resultater.» ende av små og isolerte økonomiske enheter. Trang kommuneøkonomi økte tilførsler til barnevernet har ikke ført til økt sam arbeid med andre, men heller en sterkere prioritering av egne primæroppgaver og prosjekter, forteller Ogden. – Organiseringen av tjenestene er lite funksjonelt i forhold til å mestre de problemene barn har i dag. Systemet er hengt opp i så mange tråder. Ofte er det kan ofte føre til alles kamp mot alle, for både å eksistere og få sin del av knappheten. Out-sourcing, konkurranseutsetting, stykkpris og privatisering er realiteter i offentlig sektor. Midt i dette skal predikes helhet, fellesskap, felles forståelse og tverrfaglighet til beste for brukere og pasienter. TVERRFAGLIG SAMARBEID 15 temahefte-01