FAGLITTERATUR • BESTILLING INNEN TVERRFAGLIG SAMARBEID: Tverrfaglig samarbeid – perspektiv og strategi: TRENGER DU FLERE Kirsti Lauvås og Per Lauvås. Universitetsforlaget, 1994. Andre utgave i 2004. YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER? Dette var den første boken om tverrfaglig samarbeid på norsk. Boken belyser tverrfaglig samar • beid fra flere perspektiver med fokus på at samarbeidet skal komme brukerne av tjenestene til gode. Forfatterne hevder at tverrfaglig samarbeid er avgjørende for gode resultater i arbeidet med funksjonshemmede, alvorlig og kronisk syke og andre med spesielle behov. Boken kombinerer teoretisk innsikt med praktisk erfaring og legger vekt på pedagogiske utfordringer. Spesielt viser den hvordan en kan lære å identifisere og analysere faktorer av kritisk betydning for samarbeidet. Annen utgave er omarbeidet, utvidet og har nye eksempler. Nytt stoff er inkludert om brukermedvirkning, teamarbeid og veiledning. Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge: Kari Glavin og Bodil Erdal. Kommuneforlaget, 2000. Boken er den nyeste på norsk om tverrfaglig samarbeid. Den er også mer praktisk orientert enn Lau- Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vås og Lauvås sin bok om samme tema. Målgruppen er alle yrkesgrupper som arbeider Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Tverrfaglig samarbeid» nr. 1/2005 kan bestilles hos Fagbladet Du må betale porto og ekspedisjonsgebyr. Oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. •Antall •Klassesett • med barn i kommunene; både de som arbeider i barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsetjenesten og barneverntjenesten. Postnr./sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boken har et forebyggende perspektiv. Samarbeidsformer både når det er bekymring for et barn og når det er etablerte problemer, blir pre- Klipp ut og send til: sentert. Forskjellige metoder blir beskrevet på grunnlag av erfaringer som er Fagbladet, postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 OSLO. gjort i ulike kommuner. Boken gir en innføring i og kunnskaper om hva tverrfaglig samarbeid er, og kan brukes som en håndbok. • Tverrfaglige team: Glenn M. Parker. Egmont Hjemmets bokforlag, 1994. «En ny form for teamarbeid er i all stillhet i ferd med å bli en nøkkelfaktor i mange av Amerikas mest vel lykkede og konkurranseorienterte organisasjoner... I mange organisasjoner fungerer åtte eller flere RESSURSPERSONER disipliner sammen i tverrfaglige team som har til FOR MER INFORMASJON: oppgave å bringe nye produkter på markedet, utvikle neste generasjons datasystemer, designe nye planløsninger for fabrikkhaller, produsere en viktig ny medisin, konstruere kompliserte telekommunikasjonsnettverk, forberede langsiktig selskapsstrategi eller å implementere prosedyrer for ••••• Lasse Svenningsen Stoltenberg, prosjektleder, Lørenskog kommune. 67 92 95 00 Karen Dynna, skolefaglig rådgiver, Lunner kommune. 61 32 40 00 Berit Aanderaa, førstelektor, Høgskolen i Vestfold. 33 03 10 00 Hans A. Hauge, førstelektor, Høgskolen i Vestfold. 33 03 10 00 Erik Larsen, professor II, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 22 46 90 69 å oppgradere servicekvaliteten i et offentlig organ.» Eksemplene er i stor grad hentet fra næringslivet. Tverrfaglig samarbeid anvendes med andre ord både i det offentlige og i det private. Bokens konkrete tips og praktiske hjelp er likevel vel så nyttig i offentlig hjelpearbeid som i forretningsverdenen. Også oversikten over fortrinn er TIPS like aktuell i det offentlige som i det private. Temahefte nr 2, 2005: Yrkesfaglig etikk Kommer i juni. Tips og innspill sendes til: vegard.velle@fagforbundet.no TVERRFAGLIG SAMARBEID 19 temahefte-01