AKTUELL VITEN FILOSOF TORE FROST yrkesetikk? Retten til et verdig liv, uansett hvor hjelpetrengende vi blir, spikres idag fast gjennom vår moderne men- neskerettighetsetikk. Den utgjør selve kjernen for den moderne tidsalders humanitetsidealer, nedfelt i de forskjellige fagmiljøenes yrkesetikk. Hver enkelt profesjon legitimerer seg nok gjennom ulike yrke- setiske kodekser -yrkesetikkens oppgave er jo primært å definere fagutøvernes spesifike yrkes- identitet -men de bygger alle uten unntak på de samme grunnleggende menneskerettighetsprinsip- per. Hvilke prinsipper dreier det seg om? De viktig- ste er uten tvil retten til et informert samtykke, ret- ten til selv å være beslutningstaker på et frivillig grunnlag, dvs. retten til autonomi (selvbestemmelse, ev. medbestemmelse) og retten til å bli møtt med respekt for egen integritet (ukrenkelighet; av latin 'integritas' = å være uskadd). Disse prinsippene repre- senterer idag de grunnleggende rammebetingelser Tore Frost. for plikter og rettigheter og stiller helt ufravikelige krav til yrkesmiljøenes måte å legitimere sine tjenester på. YRKESETIKK 13 temahefte-02