Om å handle med hjertet Du er opptatt av å gjøre en god jobb. Verktøyet er faglig kompe- tanse. Men hva når handlinger kræsjer med holdninger? Det er da moralen settes på prøve. Og den bør vinne. Stein Husebø. Tekst: Kristin Salicath Halvorsen Hva er et godt liv og hva må til for at gamle men- nesker skal kunne ta del i det, også etter at de har kommet på sykehjem? Kan du binde tante Sofie fordi du ikke har tid til å passe på at hun ikke skader andre eller seg sjøl? Kan du låse døra for at hun ikke skal stikke av? Det er ditt ansvar å finne ut av det, og det er blant annet du som kan sørge for at det skjer. Eller ikke skjer! Yrkesetikk utøves ved hjelp av et sett regler og retningslinjer. Den store utfordringa er det som ikke står i de nedskrevne retningslinjene. Det oppstår ofte dilemmaer. De små ting – Yrkesetikk handler ikke bare om å unnlate å gjøre gale ting. Det handler om å aktivt strekke seg etter å gjøre de riktige. Hvis vi ser at urett blir begått og unnlater å handle, så er vi delaktige. Det er dess- verre en velkjent taktikk i helsevesenet, sier profes- sor Stein Husebø. Han er overlege ved Bergen Røde Kors sykehjem og en frontkjemper for at gamle mennesker skal ha et verdig liv. Også når de blir demente. Særlig da. – Det handler ofte om små ting, om å se pasien- tene i øynene når du snakker til dem, ta dem i hånda og være til stede. Veldig mye av krenkende adferd skjer av ren ubetenksomhet. Vi krenker uten å være klar over det. Men alt for mange er mer opptatt av rutiner enn av pasientens beste, hevder Husebø. Holdninger – Det er selvsagt et lederansvar. En leder som aksep- terer låste dører, sender dramatiske signaler ned- over i systemet. Men etiske holdninger er alles 16 YRKESETIKK temahefte-02