Tvang i demensom Tvang skjer hver dag på norske sykehjem, oftere enn hva en har antatt til nå. Årsaken er dårlige rutiner. Er all tvang feil? Tekst: Vegard Velle 37 prosent av somatiske pasienter på sykehjem blir i sende klærne til vasking. Hun var svært sjenert under løpet av en uke utsatt for en eller annen form for dusjingen, men blid og takknemlig for hjelpen ettertvang. På skjermet enhet er tallet 45 prosent. Tallene på. Siden hun var sjenert for å blottlegge seg, var det stammer fra aktuell forskning gjennomført av Øyvind viktig å gå forsiktig frem. Det ville være ekstra pinKirkevold, stipendiat ved Nasjonalt kompetanse-lig å ta imot hjelp fra en mann. Da ville det å presse senter for aldersdemens. henne til å dusje kunne bli et overgrep. Forskjellen Den eldre kan for eksempel bli bundet til stolen, på god og dårlig tvang kan være millimeterliten. holdt fast, hindret fra å gå ut eller utsatt for senge-Dersom damen hadde dyttet vekk pleieren, ville Øyvind Kirkevold. hest uten å ha gitt samtykke til bruk av dette. Lure-det vært riktig å avbryte. Det går en usynlig grense medisinering (medisin tilsatt mat eller drikke uten mellom god og dårlig tvang. Denne grensen er ikke at pasienten vet eller forstår det) og holding i for-absolutt eller lik i enhver situasjon. En annen pleier bindelse med sårskifte eller i forbindelse med besøk ville kanskje ikke vært like fintfølende. Spørsmålet hos lege eller tannlege forekommer også. blir hvor langt en skal presse. Konsekvensene av ikke å legge press på den eldre Forsvarlig tvang kvinnen må også vurderes. Dersom skaden blir størst Sterkt forenklet kan tvang defineres som fravær av ved ikke å presse på, kan det være riktig med press. samtykke. Tvang kan være både nødvendig og for- svarlig. Men tvang kan også være et overgrep. Opphoping av tvang Ofte er ikke avveiningene godt nok gjennom-Enkelte steder brukes mer tvang enn andre steder. tenkte, eller pleiere har for lav oppmerksomhet på Det kan virke som om opphopningen skjer uavhengig hva som er tvang og ikke. Kun en tredel av all tvangs-av ressurstilgang, bemanning, avdelingens størrelse bruk er skriftlig dokumentert. og utdanningsnivået på personalet. Når fylkeslegen kommer på tilsynsbesøk, gjør den En årsak kan være at personalet generaliserer på manglende dokumentasjonen at tvangsbruken ikke en tvangshandling som av spesielle faglige årsaker blir avdekket. var riktig. Så overføres denne fremgangsmåten til – Det er grunn til å tro at dårlige rutiner og til-situasjoner der den ikke bør være retningsgivende. feldigheter, ikke systematiske vurderinger, ligger bak Konsekvensen kan være at avdelingen utvikler en en del av tvangsbruken, sier Kirkevold. kultur hvor bruk av tvang er akseptert. Selv om hver pleier har et ansvar for at det ytes god omsorg, så er Riktig med press det ledelsens ansvar å hindre at negative kulturer får – For en stund tilbake fikk jeg høre om en pen og utvikle seg. velstelt dame på 75 år og uten hukommelse som kom på et sykehjem. På kvelden ville hun bestille en dro-Bevisst ressurssatsing sje for å bli kjørt hjem. Hun ville ikke være på avde-Hvis en tenker ressursforvaltning som etikk, må en lingen og heller ikke legge eller stelle seg. være bevisst hva en ønsker å bruke ressursene til. Etter fire-fem dager uten stell begynte damen å Penger er nødvendig, men ikke nødvendigvis noe forfalle. Hun hadde liggesveis og flekker på klærne. som alltid kommer pasientene til gode. Ved hjelp av muntlig press og håndledning klar-Hvis en for eksempel vil øke bemanningen for å te en pleier å få henne til motvillig å ta en dusj og å minske mengden av liggesår, må en være bevisst 18 YRKESETIKK temahefte-02