NårtaushetikkeNårtaushetikke Sjefen din kan be deg holde kjeft om ting som angår arbeidsplassen, så mye hun vil. Det betyr likevel ingenting i forhold til ditt lovpålagte ansvar for å varsle om uforsvarlig drift. Tekst: Kristin Salicath Halvorsen Hvis du ikke vet det, kan det koste deg dyrt. Det kan til sjuende og sist bli du som står med ansvaret hvis saken går til tilsynsbehandling eller havner i retten. Men hvis arbeidsgiver aldri kan pålegge deg å tie om kritikkverdige forhold, hvorfor gjør så mange det da? Med døden til følge En 92 år gammel kvinne fra Horten dør etter fire døgn uten tilsyn. Tilsynelatende dreier det seg om menneskelig svikt ved at pasienten ved en feil ble strøket av hjemmesykepleiens arbeidsliste. Bak den forklaringen skjuler det seg en annen historie. Den forteller om omfattende omstillinger og nedskjæringer i kommunens hjemmetjenestetil- bud og om flere ansatte som ropte varsku lenge før det smalt. Om administrativ maktarroganse og for- søk på å kneble kritikerne da de truet med å gå ut i media. Fire av seks avdelingsledere hadde gjentatte gang- er varslet at de fryktet for at manglende styring og dårlige rutiner kunne føre til at liv kunne gå tapt, uten å nå fram. Ingen av dem jobber lenger i hjem- metjenesten. En ble sykmeldt etter påkjenningene med å fron- te kritikken og represaliene som fulgte. En valgte å bli taus og fikk en administrativ jobb i hjemmesy- kepleien. To ble tvangsoverflyttet til et sykehjem. Den ene aksepterte og den andre gikk i barselper- misjon. Taushetens tale Eksemplet over er hentet fra «Prosjekt Munnkurv», en nylig utkommet forskningsrapport. Rapporten er utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund. Den er viktig, selv om den forteller om noe de fleste egentlig allerede vet -at alt for mange, både arbeidstakere og arbeidsgivere, mangler kunnskap og klare retningslinjer for lover, rettigheter og plik- ter i arbeidslivet. 43 prosent av de spurte sykepleierne svarte at de hadde latt være å si fra internt om forhold som de mente hadde betydning for pasientens helse, mens hele 82 prosent en eller flere ganger hadde hatt behov for å varsle generelt om kritikkverdige for- hold. Nesten halvparten hadde aldri uttalt seg offent- lig om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Hvorfor? 20 YRKESETIKK temahefte-02