er gull Snakk i vei Svarene er flere. Det minst gledelige av dem hand- ler om ansatte som velger minste motstands vei og dekker seg bak taushetsplikten for å slippe belast- ningene med å varsle. Det går ikke an å dekke seg bak noen taushetsplikt. Lover om taushetsplikt for offentlig ansatte hand- ler i hovedsak om å ikke gi fra seg opplysninger som kan identifisere eller røpe noe om noen som ikke har gitt tillatelse til det, eller å røpe bedriftshem- meligheter som av konkurransemessige grunner bør hemmeligholdes. Arbeidsgivere kan ikke pålegge deg mer enn det, selv om alt for mange forsømmer seg og hindrer et klima som gjør det mulig å varsle uten å frykte repre- salier. Ansatte som gjentatte ganger har forsøkt å gå tjenestevei uten å få positiv respons, gir ofte opp. Men står en pålagt lojalitetsplikt over plikten til å varsle om kritikkverdige forhold? Nei, den gjør ikke det. Aldri! Hvem sine interesser? Det er lett å gå seg vill. Lojalitetsplikten (og der- med taushetsplikt om interne forhold) ansatte påleg- ges av arbeidsgiver, er såkalt ulovfestet, og det fin- nes flere eksempler på at arbeidsgiver går urimelig langt når det gjelder å begrense de ansattes mulig- heter til å ytre seg om kritikkverdige forhold. AFI-rapporten avslørte at bare fire prosent valg- te å gå offentlig ut med informasjon om kritikk- verdige forhold. Men det er slett ikke dermed sagt at de har brutt noen lojalitetsplikt. Tvert om. Selv om en ytring kan anses illojal fra arbeidsgi- vers side, så er den altså i en sånn situasjon likevel tillatt. Både fordi ytringsfriheten veier tyngre enn arbeidsgivers interesse, og ikke minst fordi du som YRKESETIKK 21 temahefte-02