KOMMENTAR AV TOVE STANGNES Økt bevissthet om etikk Interessen for yrkesetikk og etisk refleksjon er økende. Ansatte i offentlig tjenesteyting møter stadig nye utfordringer i skjærings- punktet mellom brukernes behov og manglende ressurser til å dekke behovet. Tekst: Tove Stangnes Dette fører til at den enkelte tjenesteyter må ta mange vanskelige valg og prioriteringer. Dette stil- ler den enkeltes verdier og yrkesetikk på store prø- ver. Ofte finnes det ingen enkle svar på hva som er rett og galt. Fagforbundet ønsker at alle våre medlemmer skal sikres muligheten til å utøve sitt arbeid på en måte som er tilfredsstillende for så vel yrkesutøver som tjenestemottaker. Vi ønsker et sterkere fokus på tjenester av god kvalitet. Det er viktig at alle våre medlemmer blir oppfattet på en positiv måte -på alle arbeidsplasser. Som en del av dette håper vi at våre medlemmer også forbindes med at de står for god kvalitet i sine møter med det enkelte med- menneske. Våre egne verdier er selve grunnmuren for etik- ken. Verdier er uttrykk for hva vi som individer, grupper og samfunn anser for å være godt og verdt å strebe etter. Verdier er verken noe objektivt, evig eller uomtvistelig. Samfunnet og befolkningen er ikke så ensartet som tidligere. Mangfold i bakgrunn, kultur, religion og tradisjon innebærer store utfor- dringer for den som yter tjenester i møte med men- nesker. Derfor er det så viktig med etisk refleksjon for å vurdere og videreutvikile kvaliteten i våre handlinger. Rammer for livet er viktige og nødvendige for alle, og også innenfor et yrkesområde kan det utvik- les regler og forståelse for hvordan vi skal «møte mennesker». En god yrkesetikk er en forutsetning for en forsvarlig fagutøvelse. I en situasjon med kryssende interesser er det nødvendig å tenke gjennom eget ståsted. Gjennom økt bevissthet om etiske problemstil- linger legges det tilrette for at de menneskene vi møter i vårt arbeid, blir møtt med respekt, rettfer- dighet, medmenneskelighet og toleranse. Gjennom våre valg i ulike situasjoner kan vi bidra til trygg- het og verne om den enkeltes integritet og auto- nomi. Det er viktig for Fagforbundet at vi bidrar til å tilrettelegge for etisk refleksjon på den enkelte arbeidsplass. Fagforbundet har derfor satt i gang et yrkesetisk prosjekt. Vi ønsker å inspirere deg som elev/lærling/student eller som yrkesutøver til å tenke gjennom ditt personlige ståsted i forhold til vikti- ge verdier i ditt liv og på hvilken måte disse kom- mer til uttrykk i dine møter med andre mennesker. En god yrkesetikk må utvikles gjennom samtaler med kolleger. Det er derfor viktig at det blir dis- kusjon omkring etiske dilemmaer på den enkelte arbeidsplass. Tove Stangnes. YRKESETIKK 29 temahefte-02