TRENGERDUFLEREYRKESFAGLIGETEMAHEFTER? «Yrkesetikk»kanbestillesiFagforbundetsNettbutikk.Gåinnpåwww.fagforbundet.no. KlikkpåNettbutikken. Oppgiantallogomdetskalbrukessomklassesettiundervisning. 1eksemplarkr25,- Klassesett(25stk.)kr150,- YRKESFAGLIGTEMAHEFTE2-2005YRKESFAGLIGTEMAHEFTE2-2005 FAGLITTERATUR TIPS: LITTERATUR TIL BRUK I REFLEKSJONSGRUPPER i sykehjem og hva er overgrep? Det er lett å bli provosert når du leser boken og tenker at dette er da vitterlig ikke overgrep. Men kanskje nettopp derfor er det fint å samles i grupper for å debat- tere over de påstandene som boken inneholder. Å samle grupper med deltakere fra forskjellige avdelinger samt medvirkning av ledere, er et godt tips. Fint å reflektere over egen kultur. Siri Kristin Konstad  Ebba Langum Bredland: «Når mennesker møtes», Kommuneforlaget I denne boken følger forfatteren en bekjent som blir alvorlig syk og hans «gang» gjennom helsevesenet. Hvordan møter vi som hjelpere pasientene? Hva skjer med oss og hva skjer med brukerne i de forskjellige møtene? Kan vi som hjelpere gjøre noe for å bedre forholdene til pasientene? Boka er skrevet slik at den enkelt kan brukes til refleksjonsgrupper selv om det ikke er laget noe arbeidshefte. Hvert kapittel avsluttes med spørsmål til ettertanke. Dette er ei veldig fin bok som alle som arbeider med mennesker bør lese og lære av. RESSURSPERSONER  • FOR MER INFORMASJON: Siri Kristin Konstad Barbro Aas, Leder, yrkesetisk arbeidsgruppe i Fagforbundet barbro.aas@c2i.net. 901 02 844 Siri Kristin Konstad, Nestleder, yrkesetisk arbeidsgruppe i Fagforbundet Lars Gunnar Lingås: siri.kristin.konstad@fagforbundet.no. 909 25 119 / 738 74 128 Bjørg Tapio, Medlem, yrkesetisk arbeidsgruppe i Fagforbundet «Over andres dørstokk», bjorg.tapio@fagforbundet.no. 917 05 491 Kommuneforlaget Tore Frost, Universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Oslo ese-torefros@online.no. 415 02 100 Stein Husebø, Overlege ved Bergen Røde Kors sykehjem  Allerede i tittelen på boka presenteres l ren for utfordringer på det etiske området - det å jobbe i andres hjem. I dag gis tilbudet til mennesker med behov for bistand, pleie, sthusebo@c2i.net. 900 82 904, 553 93 491 omsorg og støtte i veldig stor grad i personens eget hjem, i mot- setning til tilbud i institusjon. Denne arbeidsformen stiller perso- nalet overfor andre utfordringer enn tidligere, og personalet blir «gjester» i brukerens hjem som samtidig skal utføre sin jobb. Boka gir bakgrunnskunnskap om etikk og tar opp prinsipielle og praktiske problemstillinger som personalet vil møte i arbeidet. Inn- holdet gir kunnskap og innspill til refleksjon over egne og andres holdninger og praksis. Barbro Aas «Sykehjemmets skyggesider», Kommuneforlaget Til denne boken er det også laget et arbeidshefte som er tenkt brukt i refleksjonsgrupper. Den tar for seg krenkelser og overgrep mot beboere i sykehjem. Boken setter fokus på personalets holdninger, sykehjemmets rutiner og andre forhold som berører hverdagen i sykehjemmet. Hvorfor forekommer overgrep  Wenche Malmedal: BESTILLING YRKESETIKK 31 temahefte-02