KOMMENTAR Involver de ansatte – Fagforbundets modellkommuneforsøk er moderne endringsledelse. Hadde Boston Consulting Group stått bak, hadde de tjent mye penger, sa seniorforskeren Helge Dønnum på Fagforbundets landsmøte. Lederen i organisasjons- og næringsliv leder med det formål å oppnå konkrete mål. I offentlig virksomhet er det et stadig sterkere press i retning av at virksomheten skal styres etter klare produksjons- og budsjettmål. Medarbeiderne og lederen bedømmes og har sin eksistensberettigelse etter hvilke resultater som oppnås. Resultatene overskygger derfor i prinsippet alle andre hensyn, men resultatene er avhengige av hvordan arbeidet ledes. STEINTØFF HVERDAG I modellkommunene er samarbeid mellom ledelse og grunnplan en forutsetning. Viljen til å gjennomføre endringer skal i stor grad komme nedenfra. De ansatte skal ha gode muligheter til å påvirke arbeidsplassen. Faktisk drives kommunen etter et konsensusprinsipp, som innebærer at både politikerne, de tillitsvalgte og administrasjonen skal være enige ved beslutninger om endringer og omstilling på en arbeidsplass. I Sørum kommune, der modellkommunearbeidet har kommet langt, har ledelsen sendt et tydelig signal om at den setter de ansatte i sentrum. Det har skjedd gjennom en utvidelse av demokratiet, oppmuntringer til ansatteinitiativer og større åpenhet rundt avgjørelser. Konsekvensen er at sykefraværet har stupt. Trivselen har økt betraktelig. Kommunen har stolte medarbeidere. Interessekonflikter er nærmest fraværende, og kommunen sparer ressurser ved at alle går i samme retning. Alt dette har skjedd på tross av en steintøff økonomisk hverdag. I andre kommuner har den offentlige fattigdommen ført til et kraftig innsnevret til- bud. VI ER SENSITIVE Forskning viser at involvering av de ansatte og åpenhet lønner seg. Seniorkonsulent Tom Tellefsen har på hjemmesiden til Administrativt Forskningsfond (AFF) fremhevet en artikkel i Harvard Business Review. Der påpeker forskerne W. Chan Kim og Renee Mauborgne betydningen av å involvere de ansatte i prosesser. Ifølge studiene deres kunne ledelsen gjennomføre smertefulle og vanskelige endringer dersom de ansatte opplevde å ha blitt trukket med i en såkalt rettferdig prosess. Og motsatt, at uten rettferdige prosesser klarte ikke ledere å gjennomføre endringer som til og med gagnet de ansatte. Ifølge Kim og Mauborgne handler rettferdige prosesser om helt basale menneskelige behov. Alle ønsker å bli verdsatt som enkeltindivider, ikke som personell. Ifølge forskerne ligger tre fundamentale prinsipper til grunn for ledere som praktiserer rettferdige prosesser: Involvering, forklaring og forventningsavklaring. SKJERPER TENKNINGEN Involvering betyr å engasjere medarbeiderne i beslutninger som angår dem selv. Poenget er å kommunisere respekt for medarbeiderne og deres bidrag. Involvering viser seg å skjerpe hver enkelts tenkning og utvikle en felles kompetanse og innsikt. Resultatet er bedre beslutninger og større oppslutning om disse. Forklaring innebærer at alle involverte må forstå hvorfor de viktige beslutningene blir som de blir. Ledelsen forklarer tenkningen og intensjonen som ligger bak viktige beslutninger. Gode forklaringer legger grunnlag for at medarbeiderne kan ha tillit til ledelsens beslutninger selv om deres egne ideer ikke har fått gjennomslag. Forventningsavklaring betyr at så snart beslutninger er fattet, må ledelsen snarlig bekjentgjøre de nye spillereglene og forventningene til medarbeiderne. Selv om disse kan være krevende, må medarbeiderne få vite hva som forventes av dem og hvordan deres innsats og bidrag vil bli målt. IKKE LIKEGYLDIG Ledelse handler grunnleggende sett om hvordan å lede en prosess frem til et resultat. En leder prøver å få gjort en jobb gjennom andre. Måten denne prosessen skjer på, er som vist ovenfor ikke likegyldig. Arbeidsgiverne i offentlig sektor er forpliktet til å tilby tjenester av god kvalitet. Innbyggere, brukere og pasienter er avhengige av at de nødvendige tjenestene blir levert. Skal de ansatte lykkes, trengs dyktige og motiverte ledere. Arbeidsgiveren plikter å legge til rette for dette. God ledelse! Vegard Velle LEDELSE 3 temahefte-03