Visjonen gir en retning for skuta. Verdigrunnlaget holder båten flytende. Øvre Eikers visjon er «Sammen skaper vi et livskraftig Eiker». Verdigrunnlaget sier at kommunen skal jobbe for et inkluderende fellesskap. – En visjon er noe du strekker deg etter, men aldri når. Omtrent som en ledestjerne. En når ikke Anders B. Werp. frem, men målet kan bidra til å skape en levende prosess, sier Jostein Barstad, rådmann i Øvre Eiker. – Visjonen har hjulpet oss til å forstå at vår hovedoppgave ikke er å være tjenesteyter, men samfunnsutvikler. En del av denne prosessen innebærer selvsagt å levere tjenester. Men kommunen skal ikke være alt for alle, mener Anders B. Werp, ordfører i Øvre Eiker. Josten Barstad. SAMMEN, SKAPE OG LIVSKRAFT De siste årene har Øvre Eiker tatt initiativet til en årlig stor matfestival, fått et internasjonalt samtidskunstsenter og lagt til rette for laksefiske for funksjonshemmede. De tre sentrale elementene i Øvre Eikers visjon er «sammen», «skape» og «livskraft». – For oss er visjonen verken fjern eller uforpliktende, men sterk og bindende. Men å oppdra en organisasjon i en visjon er et omfattende arbeid, forteller Barstad – For det første ønsker vi at kommunens vesentlige avgjørelser skal være preget av visjonen. Vide- re settes den på dagsorden ved lederopplæringen. Lederne må få under huden at de primært har ansvaret for å utvikle samfunnet, ikke å telle blyanter, sier Barstad. – Organisasjonsstrukturer ses ofte uavhengig av disses formål. Hva skal forandringer tjene til? Hva skal kommunen sysle med? Hva skal politikere og administrasjon sikte mot? Ut fra disse spørsmålene kan en diskutere verktøy og løsninger. GIR OSS MENING – Sammenhengen mellom visjon og arbeidsgiverpolitikk er også viktig. Kommunen må klare å rekruttere og holde på dyktige medarbeidere, sier Barstad. I løpet av høsten skal rådmannen og ordføreren derfor treffe samtlige ansatte i kommunen på femten forskjellige møter. Hver høst og vår er det også tid for å møte de nyansatte. – På begge treffarenaer vil vi gi et tydelig signal om at visjonen og verdigrunnlaget er viktig, sier Werp. Også kommunens nyinnflyttede får en innføring i kommunens visjon og verdigrunnlag. To ganger i året inviteres alle nye i bygda til en tretimersøkt på Rådhuset med omvisning og kaffe. – Visjonen gir oss en retning i vårt daglige arbeid. Den styrker muligheten til å bygge en felles kultur, skaper et felles referansepunkt for alle og gir virksomheten mening, mener Werp. – Visjonen styrer hva vi gjør og hvordan. Konkret påvirker den måten vi samhandler innad og utad, hvordan vi utvikler kompetansen og hvordan vi forholder oss til innbyggerne, forteller Werp. – Øvre Eiker har et kommunebudsjett på en halv milliard kroner og 1100 ansatte. Vi ønsker at innbyggerne skal få et eierforhold til kommunens ressurser. HELE BYGDA Visjonen har blitt omgjort til konkrete utviklingsstrategier. Når det gjelder utdanning, fastslår kommuneledelsen at «Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn». Omsorgspersonalet på sykehjemmet har ikke ansvaret alene. Fordi «Det trengs ei hel bygd for å eldes med verdighet». De ulike tettstedene har blitt tildelt forskjellige roller i kommunen. Tettstedet Vestfossen er kulturhovedstaden. Hokksund er miljøbyen langs elva. Helhetsperspektivet går igjen fra topp til bunn. Alle politiske avgjørelser fattes av kommunestyret i plenum. Helhetsansvar, ikke sektorpolitikk, er målet. BYGGER KATEDRAL – Vi prøver å tenke samarbeid og helhet også i for- hold til de ansatte. Vi mener to ting om persona- let. De har betydelig kompetanse, og de har krav på utfordringer i arbeidshverdagen. Personalpoli6 LEDELSE temahefte-03