praksis eller økonomers detaljkompetanse. Sjansen for at en omstilling skal lykkes, er større dersom ledelsen har en høy bevissthet om verdier, mener Bjørnøy. Ledere orientert mot verdier fokuserer på helhet, kommunikasjon og etisk skjønn. Organisasjoner som våger å gå grundig til verks, kan med større sannsynlighet skape endringer som er stabile og varige. DOBBELKOMMUNIKASJON Ikke bare trengs et felles verdigrunnlag. For å hindre at verdimålsetninger havner i skuffen, må de omsettes i praksis. De bør rette seg både innover i organisasjonen og utover. Ellers ender en opp med dobbelkommunikasjon. – Enten vi vet det eller ikke, kommuniserer vi ut våre verdier hele tiden. Det gjelder også i en kommune eller i en resepsjon. Spesielt synes jeg det er problematisk og respektløst at offentlig sektor har laget så kompliserte systemer at mange ikke klarer å finne frem i dem, fastslår Bjørnøy. – Viktigere enn flere regler er det å oppøve et godt faglig skjønn. Noe av det jeg misliker minst, er stoppeklokkementaliteten i eldreomsorgen. Denne fratar omsorgspersonell muligheten til nettopp å utøve faglig skjønn. – Samfunnets utvikling har gått stadig sterkere i retning av en markedsstyrt tilpasning. Samtidig har det pågått en byråkratisering. Kombinasjonen av disse fenomenene kan suge all kraft ut av en leder. Jeg er fryktelig skeptisk til denne utviklingen. POPULÆRT SAMFUNNSANSVAR – Ledelsen må forstå at den er en sentral del av samfunnet. Valgene bedrifter gjør, får store konsekvenser. En bedriftsnedleggelse rammer ikke bare arbeidsplassene, men kanskje hele lokalsamfunnet, sier Bjørnøy. Ifølge Bjørnøy øker interessen i det private for å ta et samfunnsansvar. Kirkens Bymisjon merker for eksempel en tilstrømning av bedrifter som ønsker å gi et økonomisk bidrag. Enkelte gir sine ansatte muligheten til å gjøre en frivillig innsats for bymisjonen et visst antall timer i året. – Bedriften og deres ansatte får samfunnskunnskap. Vi får kompetanse. UFORSTÅELIGE VERDIER Kirkens Bymisjons visjon inneholder tre verdier: Respekt, rettferdighet og omsorg. Dersom visjonen ikke konkretiseres og gis en betydning i form av hand- linger, dør den. Hva betyr for eksempel respekt i for- hold til våre brukere og vårt personale? – For meg handler respekt for brukerne for eksem- Helen Bjørnøy. pel om at vi har et åpent lokale ut mot gaten. Hvem som helst kan komme inn og sette seg ned med en kopp kaffe, forteller Bjørnøy. Visjonen og verdiene en velger, bør stå i stil med bedriftens eller tjenestens oppdrag. En apotekkjede valgte for eksempel verdiene pålitelig, nøyaktig og raus. For meg stemmer de to første. Verdien raus er derimot for meg uforståelig. Ønsker en å være raus med medisinene? Kjeden vil ha trøbbel med å sette denne verdien ut i praksis. Å velge ut de verdiene som henger sammen med ens oppdrag, er en kunst. ETISK DILEMMA KRYSSENDE LOJALITETER Kommunen har dårlig økonomi og den politiske ledelsen pålegger rådmannen å foreslå oppsigelser. Blant annet reduksjon av antallet ansatte i rådmannens egen stab. Han får samtidig beskjed om ikke å informere de tillitsvalgte og holde saken unna pressen. Arne Josefsen ETISK DILEMMA SATSE PÅ GODT VÆR? Kommunen har innført bestiller/utførermodellen. Som leder ser du at dette fører til dårligere vedlikehold av avløpssystemet. Faren for mye overvann og flom kan bli resultatet ved store nedbørsmengder. Dine medarbeidere har ikke lov til å utføre vedlikeholdsoppgaver de kommer over, uten at de har bestilt og fått innvilget en utførergodkjenning. Du har fått avslag på ekstra midler til systematiske kontroller. Dersom du bestiller et systematisk vedlikehold av avløpene, vil det gå ut over andre oppgaver. Dessuten er det ikke ofte det kommer ekstreme nedbørsmengder. Du er likevel bekymret over skadene som kan oppstå, men dine overordnede er klar på at budsjettene skal holdes, uansett. Johnny Daugstad LEDELSE9 temahefte-03