Tydelig og løsningsori Ansatte forventer å bli sett, hørt, respektert og informert. Lederen skal stille opp og være lojal overfor sine medarbeidere. Han må tørre å være leder og evne å sette i verk nødvendige tiltak. Per Arne Nicolaysen. Tekst: Monica Schanche Per Arne Nicolaysen er sosialtillitsvalgt i Oslo Sporveier og har klare meninger om hva den ansatte kan kreve av sin leder. – Alle ansatte har behov for en tydelig leder. En leder som klargjør ansvarsforhold. En som tør å være leder. Å være konfliktsky eller forstå folk i hjel, er ikke bra. En god leder er den som går inn i en konflikt med den hensikt å løse den. En leder må bidra til å forebygge at folk havner i uføre og mister arbeid og inntekt. Mange som havner utenfor, går rundt som tikkende bomber. Vi må unngå at folk går på trynet, sier Nicolaysen. RESPEKT Oslo Sporveier er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og har stort sett god orden på ansettelsesforhold, men det hender det glipper. Som da en medarbeider på trikken gikk på tilsigelse i to år. Det vil si at du bare er ansatt den dagen du blir tilsagt. I tillegg ble vedkommende brukt til småjobber som tilsvarte full stilling. Men ansettelse var det ikke snakk om. Det var ikke bruk for ham. – Da tok vi affære og lekset opp arbeidsmiljøloven. Regel- og avtaleverket skal nøytralisere «snille» eller «slemme» ledere. Når en arbeidsleder kjenner til tariffavtalen og respekterer spillereglene, da har vi kommet langt, mener Nicolaysen. Som ansatt har du krav på forutsigbarhet. Du har krav på en arbeidsavtale så snart som mulig, og senest en måned etter at du begynte i arbeid. – For et godt arbeidsmiljø er det viktig at tillitsvalgt og leder anerkjenner hverandre som likeverdige parter. At begge setter seg inn i sakene og gjør leksa si. I Sporveien finner vi stort sett rimelige løsninger. Vi baserer oss ikke på urimeligheter. Vi må jenke oss. Finne fram til en vinn-vinn situasjon. Å sitte igjen med en leder som er knust, er ikke bra. Heller ikke med en tillitsvalgt som blir avkledd. INKLUDERENDE LEDELSE Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidet skal legges til rette slik at du ikke får uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Ansatte har krav på nødvendig utstyr til å utføre jobben. Du skal ikke utsettes for trakassering, og du må få mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. – Ikke mange arbeidsplasser har en sosialtillitsvalgt. Det burde flere ha, mener Nicolaysen. Han er for tiden leder for attføringsutvalget i Oslo Sporveier, og får inn de tyngste sakene. – Blir du sykmeldt, skal du bli fulgt opp av din leder, som skal legge til rette for at du kan komme tilbake. Du kan ikke sies opp med den begrunnelsen at du er sykmeldt. Et år etter at sykepengerettighetene opphører, vurderes ansettelsesforholdet. Forutsetningen for fortsatt ansettelse er at du er under medisinsk utredning, behandling eller godkjent attføringopplegg. – De som har yrkesskade, får et lengre løp. Dersom fraværet skyldes godkjent yrkesskade, har du rett til full lønn i to år, ifølge Sporveiens tariffavtale. ROMSLIG OG STØTTENDE Han opplevde en bonuseffekt etter at bedriften innførte IA-avtale. En rekke samarbeidskomiteer er satt ned der tillitsvalgte er tungt representert. – Vi har fått mer tillit til lederne og respekt for hverandre. Vi kan være mer åpne og ikke så lure, og da finner vi de gode løsningene, mener Nicolaysen. En leder må også stille opp når folk er i beit. Følge opp når noen er ulykkelige og har en vanskelig livssituasjon. 10 LEDELSE temahefte-03