Når munnkurven strammes Jorunn Arnesen fikk refs for å ha opptrådt illojalt mot kommunen. Det har ikke Hilde Frøystein i nabokommunen fått. Men de to kjenner begge krysspresset rundt hvem de skal være mest lojale overfor. De leder hver sin barnehage. Tekst og foto: Heidi Steen Å sitte som barnehagestyrer og mellomleder er en vanskelig rolle: Skal lojaliteten bare gå oppover til kommunen? Eller skal den gå nedover og omfatte barna, foresatte og de ansatte? FÅTT MYE BRÅK Jorunn Arnesen har verdens beste jobb og snakker varmt om alle frynsegodene – tillitsfulle barn som har mye å fortelle, mange klemmer og en hverdag som aldri er lik en annen. Til sammen har hun vært barnehagestyrer i 22 år. Måten hun jobber på i Askeladden barnehage i Oslo, førte til at hun ble berømmet for å være løsningsorientert. Men da hun begynte å stille kritiske spørsmål rundt en stor omlegging, ble hun sett på som vanskelig og lite endringsvillig. I 2003 omgjorde bydel Sagene alle barnehagene til resultatenheter. Barnehagestyrerne ble til fagledere og enhetsledere med ansvar for flere barnehager. Arnesen har ikke lenger det formelle ansvaret for personalet og økonomien, men i praksis styrer hun fremdeles Askeladden. – Hva er lojalitet? For meg har det med rettferdighet å gjøre. Og når jeg ikke ser logikken i det som skjer, stiller jeg spørsmål, sier Arnesen. Arnesen, som nå kalles fagleder, skjønte at ting var i gjære i kommunen, men det tok tid før kommunen informerte om de vedtatte endringene. Askeladden valgte likevel mot bydelens vilje å informere samarbeidsutvalget i barnehagen. Fagforeningen kontaktet Fylkesmannen for å se om omleggingen var i tråd med barnehageloven. – Vi har skaffet oss mye bråk rundt det å stille vanskelige spørsmål. Jeg ser ennå ikke fordeler ved omleggingen, sier hun. KOMMUNIKASJON ER VIKTIGST Når regler og planer blir trædd ned over hodet på deg, reagerer de fleste negativt. Det gjør også bar- Jorunn Arnesen. nehagebestyrere, bekrefter lærerorganisasjoner. – Jeg bruker veldig mye tid på å snakke med og informere mine ansatte så fort det skjer noe som påvirker arbeidet vårt, sier Hilde Frøystein. Hun har jobbet som styrer fra 1985 i Oslo, og i Solheim barnehage i Lørenskog siden 1996. Frøystein følger også tjenestevei. Hun har aldri blitt kalt inn på teppet eller følt at hun har fått munnkurv. – Styreransvaret er en del av administrasjonen, og lojaliteten min er jo derfor knytta til administrasjonen. Men det er her i barnehagen jeg jobber hver dag. Dette går mye på lederstil. Jeg mener at jo færre Munnkurv Ytringsfriheten står sentralt i det demokratiske samfunnet og er beskyttet i Grunnloven. «Varsling» og «munnkurv» er betegnelser som stadig oftere brukes i forbindelse med situasjoner der det er begrens ninger i ytringsmulighetene til arbeidstakere som er vitne til kritikkverdige forhold på egen arbeids plass. Forslaget til ny arbeidsmiljølov foreslår en lovfestet beskyttelse av «varslere». (Kilde: AFI). Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt et utvalg med 18 personer som i løpet av året skal lage et forslag til ulike typer virkemidler, primært lovregler, for å styrke ansattes ytringsfrihet. LEDELSE 13 temahefte-03