Angst ødelegger Alle lederes drøm er å ha velfungerende avdelinger eller team der de ansatte skaper en synergi som langt overgår summen av det individuelle. Virkeligheten er at mange sliter med gruppekonflikter som hindrer oppgaveløsning og ødelegger arbeidsmiljøet. Tekst: Johnny Daugstad Manglende tillit og trygghet i en avdeling eller enhet fører til angst. Det er ofte hovedgrunnen til usunne gruppeprosesser. Angst i organisasjoner kan ha mange årsaker. Ansatte kan oppleve ikke å ha god nok kompetanse i forhold til oppgavene. En generell utrygghet kan prege gruppen. Eller den enkelte kan oppleve manglende støtte. Usunn konkurranse eller redsel for å bli satt utenfor av de andre er også angstskapende faktorer. Alt dette har til felles at det meste forblir uutalt og fungerer ubevisst i gruppen. Gruppemedlemmene strekker ikke hendene ut for å gi hverandre hjelp, men henfaller til sine egne strategier for å overleve. Det kan gi økt sykefravær, gjentatte konflikter og til slutt true gruppens evne til å løse sine oppgaver. I ekstreme tilfeller er det nødvendig å legge ned eller oppløse gruppen. INDIVIDUALISME For at gruppen skal oppnå et best mulig resultat, må alle medarbeidere bidra til å dyktiggjøre hver temahefte-03