Lojalitetskonfliktene Fagforbundet bør ha regler som avklarer spillereglene for fagorganiserte ledere ved en streik. Disse bør utarbeides i fredstid. Jeg vil ha mer ro og forutsigbarhet, sier Arne Josefsen. Tekst: Vegard Velle – I dag er det uavklart både hvilke ledere som kan Mosbakk, pensjonist, medlem i Østfold adminisstreike og når dette kan skje. Etter min mening bør trative forening og tidligere handelsminister. ledere kun unntaksvis streike. En naturlig avgrens-– En slik praksis ville føre til at mange ville tape ning er ved større prinsipielle konflikter. Da er det tilhørigheten til det store fellesskapet i LO. De ville naturlig å delta. Ellers ikke, mener Josefsen, leder ikke føle at de kunne være med og utvikle samfuni Østfold administrative forening i Fagforbundet. net i retning av fagbevegelsens grunnsyn. Arne Josefsen. Fagforeningen hadde dårlige erfaringer for tre Fagforbundet ville ved en slik praksis miste det år siden da alle de ansatte i utvalgte kommuner og nære samspillet mellom mange arbeidstakere og fylkeskommuner ble tatt ut i streik. Flere ledere mellomledere. Tillitsvalgte ville også minske tilkom i lojalitetsklemma mellom arbeidsgiveren og gangen på organiserte mellomlederes kompetanse Fagforbundet. Tre-fire personer meldte seg ut. om hvordan effektiviseringsprosesser kan gjen nomføres som tar hensyn til medarbeiderne. SKVIST MELLOM TOPP OG BUNN – En har bruk for ledere som sier fra oppover – I streikesituasjoner forventes lederen å være kom-også. Ledere som er organisert står sannsynligvis munens representant. Han skal sørge for at orga-lettere mot et press ovenfra om å kutte i hjørnene. Kurt Mosbakk. nisasjonen fortsetter å rulle, være et kontaktledd for Siden en kjenner regelverket, kan en si tydeligere de som streiker samt organisere arbeidshverdagen fra om hva de ansatte ikke vil akseptere, sier Mostil de uorganiserte eller de som er organisert et bakk. annet sted. Det gjelder selv om han sympatiserer med streikegrunnlaget, sier Josefsen. ENSOMME LEDERE – Som personalsjef fant jeg det feil i forhold til – Mange ledere er ensomme i jobben sin. Ofte er medarbeiderne å delta på klubbmøter der med-det vanskelig å knytte for sterke bånd til medarlemmene skulle diskutere lønnsforhandlinger, streik beidere. På et lite sted kan det være vanskelig på og taktikk. Eventuelle uenigheter i klubben eller fritiden å møte de ansatte og deres familier, som en foreningen kan utnyttes. Når sjefen deltar på møtet, skal fatte beslutninger om på jobben, sier Mosbakk. blir folk tause og tør ikke ta ordet. En er definert – Også vi har behov for noen å diskutere med. I som arbeidsgiver og møter seg selv i døra med stor gitte situasjoner kan det være nyttig å ha andre i kraft, forteller Josefsen. ryggen, for eksempel ved lønns- og arbeidskon– Ledere har fellesinteresser med andre med-flikter. Ofte blir lederlønninger ensidig fastsatt av lemmer, men også spesielle utfordringer. For eksem-kommunen. I beste fall skjer det etter en drøfting, pel krysspresset fra de ansatte og fra toppledelsen. hevder Arne Josefsen. – Arbeidslivet har blitt hardere, også for ledere, DEN GRUNNLEGGENDE IDENTITETEN de siste årene. Ledere presses til å endre, effektivi– Jeg kunne ikke tenke meg ikke å være organisert, sere, innskrenke og innspare. Ofte på bekostning selv om det ikke blir på den samme måten som av de ansatte og tjenestene, mener Kurt Mosbakk. andre. Mange ledere har den samme grunnleggen-Østfold-foreningen deltar i forhandlingsmøter, stilde identiteten og ideologien som andre fagorgani-ler med rettslig bistand og vurderer dispensasjoner serte. Det ville være synd om folk tapte LO-med-ved streik. lemskapet i det øyeblikket de rykket opp, sier Kurt 30 LEDELSE temahefte-03