FAGLITTERATUR TIPS: LITTERATUR TIL BRUK I REFLEKSJONSGRUPPER Gro Johnsrud Langslet: Guro Øiestad: tropologi, psykoanalyse, mytologi og eventyr. Vi skaper • • «LØFT for ledere» «Feedback» andre mennesker ut fra våre indre bilder og plasserer dem Gyldendal Akademisk, 2002. Gyldendal Akademisk, i dyproller som passer med den situasjonen organisasjo- LØFT for ledere tar for seg LØFT-meto 2004. nen er i. den (løsningsfokusert tilnærming) som Boken Feedback belyser det faktum Johnny Daugstad alternativ innfallsvinkel til typiske ledel at vi alle er avhengige av tilbake praktiske eksempler tydeliggjøres hvordan fokus rettes mot løsninger, i stedet for å grave seg ned i problemer. Boken beskriver i etapper hvordan LØFT-metodikken kan anvendes som et praktisk lederverktøy. Hovedfilosofien er å lære å gjøre mer av det som fungerer bra, og med små skritt nærme seg den framtida man ønsker. Rune Ramsli sesutfordringer. Gjennom lettlest teori og mange meldinger som korrektiv eller bekreftelse på vårt selvbilde. Boken tar for seg hvorfor feedback er så nødvendig, ulike måter å gi feedback på, og konsekvenser og resultater av å gi og få feedback. En av de viktigste opplevelsene av å lese boka er erkjennelsen av at feedback er viktig, men også vanskelig, og derved ofte uteglemt. Man blir imidlertid bevisstgjort til å sette feedback på dagsorden, og i sterkere grad gjøre dette tema til en sterkere del av lederkulturen. Boken er • Per Ø. Bastøe, Kjell Dahl og Erik Larsen: «Organisa sjoner i utvikling og endring» Gyldendal Akademisk, 2002. Ingen organisasjoner er statiske eller uforanderlige. I takt med skiftninger internt og eksternt foregår det stadig utvikling og endring. Presset mot fornyelse og ••• ••• • «Relasjonsledelse» temaet: hvordan gi og ta i mot feedback. ofte stor mellom teoriene og praksisen organisasjonene 2. utgave. Universitets-Rune Ramsli lever etter. Denne boken viser hva som kjennetegner orgaforlaget, 2004. nisasjoner som lykkes i sine utviklings- og endringspro- Relasjonsledelse gir en innføring i Paul Moxnes: «Dyproller: sesser. Ingen forandring skjer uten angst. Å overvinne sentrale sider ved relasjonsorientert helter, hekser og horer i angst kalles mot. Ledelse finnes ikke uten mot, og uten ledelse. Boken belyser en side ved ledelse som bygger organisasjonen» ledelse skjer det ingen forandring. på dialog og kommunikasjon i en mellommenneskelig rela- Forlaget Paul Moxnes, Johnny Daugstad sjon mellom ledere og medarbeidere. Relasjonsledelse er 2001. en bok som oppmuntrer til refleksjon og handling. Reflek- Ubevisste prosesser lever et virksjonsledelse henger nært sammen med veiledning, og somt liv på arbeidsplassen, i familien og i samfunboken gir absolutt nyttig «påfyll» for ledere som benytter net. Denne boken forteller om grunnleggende mellomveiledning i personalarbeidet. Relasjonsledelse egner seg menneskelige urfantasier - hvor de kommer fra og hvilke som «håndbok» for ledere som ønsker at samhandling konsekvenser de får. Vi ser våre medmennesker i roller skal stå sterkt i sitt lederskap. som horer og prinsesser, vinnere og tapere eller onde og Rune Ramsli gode. Moxnes knytter sammen kunnskaper fra sosialan- BESTILLING RESSURSPERSONER FOR MER INFORMASJON: Rune Ramsli, opplæringsleder, Kommunal kompetanse. TRENGER DU FLERE YRKESFAGLIGE rune.ramsli@kommunal-kompetanse.no, 958 53 006, 23 11 52 63 (j) Arne Josefsen, leder, Østfold Administrative forening, Fagforbundet. TEMAHEFTER? arne.josefsen@so-hf.no, 934 81 013, 69 86 01 32 Roy Jevard, leder, Landsforeningen for rådmenn og andre ledere, Fagforbundet. «Yrkesetikk» kan bestilles i Fagforbundets jevard@online.no, 957 79 218, 72 85 50 00 (j) Nettbutikk. Gå inn på www.fagforbundet.no. Hilde Iren Husom, leder, Oslo kommunale tjenestemannslag, fagforbundet325@c2i.net, 926 61 252, 22 89 43 67 (j) Arne Selvik, arne.selvik@aff.no, 906 02 292, 55 33 23 00 (j) Klikk på Nettbutikken. Oppgi antall og om det skal brukes som Gro Mjeldheim Sandal, professor, Institutt for samfunnspykologi i Bergen, Gro.Sandal@psysp.uib.no, 908 40 130, 55 58 86 85 (j) klassesett i undervisning. 1 eksemplar kr 25,- Klassesett (25 stk.) kr 150, • Jan Spurkeland: inspirerende, og viser en overkommelig tilnærming til omstilling er stort. Til tross for nye teorier er avstanden LEDELSE 31 temahefte-03