AKTUELL VITEN TABELL 1. SENTRALE KOMPONENTER I ØVELSESPROGRAM FOR ELDRE I SYKEHJEM (23-25) GJENNOMFØRINGVarighet10-15minutter.Inkluderebrukavstoremuskelgrupperogstartelangsomt. Fokuspåstoremuskelgrupper.Bruketyngdekraft,strikkavforskjelligtykkelseogelastisitetellervektmansjettersommotstand.Gjennomføre10-15repetisjoneravhverøvelse.Beregnflereukerfortilvenning. Når15repetisjonerutføresmedletthet,økermotstanden. Treniulikestillingerogpåulikebevegelser. Balansenutfordresgjennomåstrekkeseg,forflytteseg,skifteretningogtempopåbevegelser,lukkeøynene,oggjennomåsitte/stå/gåpåmyktunderlagogforserehindringer. Trenpåågjenvinneogåopprettholdebalansen. Finnstillingerhvorpersonentarheltellerdelvisvektgjennomdelangerørknoklerikroppen. GangeoglignendeOpprettholdelseavbevegelighetvedåbevegegjennomhelebevegelsesbanen. Økningibevegelsesutslagvedsystematisketøyningerovertid. ØVELSESKOMPONENTOppvarmingStyrketreningTreningavbalanseogkoordinasjonØvelserivektbærendestillingUtholdenhetstreningBevegelighettrening REFERANSER 1. Evans WJ. Exercise training: guidelines for the elderly. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 12-7. 2. Singh Fiatrone MA, Exercise and aging. Clinics in Geriatric Medicine 2004; 20:201-221. 3. Paluska SA, Schwenk TL. Physical Activity and Mental Health. Sports Med 2000; 3. 167-180. 4. North TC, McCullagh P, Tran ZV. Effect of exercise on depression. Exerc Sport Sci Rev 1990; 18: 379-415. 5. Craft LL, Landers DM. The effect of exercise on clinical depression: a metaanalysis. Med Sci Sports Exerc 1998; 30 Suppl5: S117. 6. Ruuskanen JM, Ruppila I. Physical activity and psychological well-being among people aged 65 to 84 years. Age Ageing 1995; 24: 292-296. 7. Hassmen PN, Koivula N, Uutela A. Physical exercise and psychological wellbeing: a population study in Finland Prev Med 2000; 30: 17-25. 8. Mather AS. Effects of exercise on depressive symptoms in older adults with poorly responsive depressive disorders. Br Journal Psychiatry 2002; 180:411415. 9. Biddle S, Faulkner G. Psychological and social benefits of physical activity. In Active Aging (edited by KM Chan, W Chodzko W Frontera and A Parker) s. 89-164. Hong Kong Loppincott, Williams & Wilkins, 2002. 10. Singh N, Fiatarone Singh M. Exercise and depression in the older adult. Nutr Clin Care 2000; 3:197-208. 11. Singh N, Clements K, Fiatarone Singh M. The efficacy of exercise as a long-term antidepressant in the elderly: a randomized controlled trial. J Gerontol: Med Sci 2001; 56A M1-8. 12. Laukkanen P, Era P, Heikkinen R-L, Suutama T, Kauppinen M, Heikkinen E. factors related to carrying out everyday activities among people aged 80. Aging Clin Exp Res 1994; 6: 433-43. 13. King A C(2001). Intervention to promote physical activity by older adults. Gerontology 2001; 56A: 36-46. 14. Kjellman B. Indikatoiner finns för astt fysisk aktivitet har terapeutisk effekt vid depression. Läkartidningen 2005; 102: 312-314. 15. Resnick B og Spilbring AM. The factors that influence exercise behaviour in older adults. Journal of Gerontological Nursing, 2000;26:34-42 16. Robinson JI, Roger MA. Adherence to exercise programmes: reommendations. Sport Med 1994; 17: 39-64. 17. Rhodes RE.;Martin AD, Taunton JE, et al. Factors associated with exercise adherence among older adults: an individual perspective. Sport Med 1999; 28: 397-411. 18. Yeung RR. The acute effects of exercise on mood state. J Psychosom Res 1996; 2: 123-41 19. Netz Y, Wu M-J Becker BJ, Tenenbaum G. Physical activity and psychological well-being in advanced age: A meta-analysis of interventoin studies. Psychology and Aging 2005; 20: 272-284. 20. Meyer T, Broocks A. Therapeutic Impact of Exercise on Psychiatric Diseases. Sport Med 2000; 30: 269-279. 21. Lautenschlager NT, Almeida OP, Flicker L, Janca A. Can physical acitivity improve health in mental health of older. Annals of General Hospital Psychiatry, 2004: 3 22. Tate AK , Petruzzello SJ. Varying the intensity of acute exercise: implicatyions for change in affect. J Sports Med Phys Fitness 1995; 35:295-302. 23. Slentz CA, Duscha BD, Johnson JL. Effects of the amount of exercise on body weight, body composition, and measures of central obesity: STRRIDE—a randomized controlled study. Arch Intern Med 2004; 164: 31-39. 24. Hansen CJ, Stevens LC, Coast JR. Exercise duration and mood state: how much is enough to feel better? Health Psychol. 2001; 20:267-275. 25. Pollock ML, Graves JE, Swart DL et al.. Excercise training and prescription for the elderly. South Med J 1994, 87: S88-95. 26. Skelton DA, Beyer N. Exercise and injury prevention in older people. Scand J Med Sports 2003; 13:77-85. 27. Helbostad JL. Fysisk trening av sykehjemsbeboere-har det noen hensikt? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125 1195-1197. KREATIV OMSORG 17 temahefte-06