FAGLITTERATUR TIPS: LITTERATUR TIL BRUK I REFLEKSJONSGRUPPER Rune Aarbø Reinaas: Arne Johan Vetlesen/ Åse Minde: ikulturarbeidpåImpulser–Håndbok • MoralenssjanseriJan-OlavHenriksen: galskap,terapi. arkitekt–Kunst, Kunstensomsjelens • eldreinstitusjoner. markedets tidsalder Kirkens Bymisjon – Om kulturelle Gyldendal 2000 2002 forutsetninger Forfatteren viser hvor- Presentasjon av 30 velprøvde og anbefalte for moral. Gyldendal 2003 dan kunsten kan gi tips til aktiviteter som åpner sansene og Bokas bærende idé er at markedet de håp i situasjoner hvor livet synes overvel •• øker livskvaliteten for eldre. Boka er laget siste årene har fått en dominerende plass dende. Hennes budskap er at kunsten kan som en kokebok med praktiske oppskrifter i samfunnsutviklingen, og at dette har gått bli en kraft som viser vei gjennom og ut til hvordan ledelse, medarbeidere, pårørende på bekostning av moralsk engasjement hos av lidelsen. og frivillige kan blåse kultur inn i sjukehjem-vanlige mennesker. Forfatterne presenterer met. Eller åpne sjukehjemmet mot resten analyser av hvordan vi er kommet inn i dette av verden. uføret. De forsøker også å finne kilder for alternative tenke-og handlemåter. erfaring med å finne terapi. Universitetsfram til og bruke musikk Anette Juell Fagbokforlaget 2006 Kunst-oguttrykks- Ødegaard: Forfatteren har lang Audun Myskja: Densistesong. • • forlaget 2003 som gleder, støtter og lindrer. I denne boka Denne terapiformen er presenterer han metoder og musikk som en kombinasjon av bevegelser, bilder, skrivfungerer. Her er mange gode fortellinger ing, musikk, meditasjon og drama. Forfatom hvordan han selv og andre har brukt teren presenterer metodens teoretiske fun- sang og musikk. Myskja presenterer også dament. Hun viser også gjennom eksempler forskning som viser at musikk kan ha vel så hvordan kunst-og uttrykksterapi kan brukes god effekt som medikamentell behandling. i ulike deler av helse-og sosialsektoren. BESTILLING RESSURSPERSONER TRENGER DU FLERE YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER? «Kreativ omsorg» kan bestilles i Fagforbundets Nettbutikk. Gå inn på www.fagforbundet.no. Klikk på Nettbutikken. Oppgi antall og om det skal brukes som klassesett i undervisning. 1 eksemplar kr 25,- Klassesett (25 stk.) kr 150,- FOR MER INFORMASJON: Signe Hananger, avdelingsleder i Fagforbundet, SHS. Tlf: 23 06 43 14 E-post: signe.hananger@fagforbundet.no Hermann Albert, rådgiver i Fagforbundet, SHS. Tlf: 23 06 43 19 E-post: hermann.albert@fagforbundet.no Siri Bøgh, fagkonsulent i Fagforbundet, SHS. Tlf: 23 06 43 18 E-post: siri.bogh@fagforbundet.no KREATIV OMSORG 27 temahefte-06