KOMMENTAR Respekt, krav og trygge rammer Målet med barnehage, skolefritidsordninger (SFO) og skole er å utvikle samfunnsnyttige og selvstendige voksne mennesker som tar ansvar for sine egne liv. Barnehageloven og opplæringsloven bygger på et positivt menneskesyn, der troen på enkeltmenneskets evne og mulighet til å realisere sitt potensial i samspill med andre mennesker står sentralt. Det tragiske er at media daglig beskriver barnehager uten forsvarlig faglig kvalitet, SFO som destruktiv oppbevaring og en grunnskole i krise. I den grad dette stemmer, er det skremmende. Det øverste ansvaret ligger hos politikere og bevilgende myndigheter, som ikke sørger for økonomiske og strukturelle rammebetingelser som er nødvendig for å gi barn et meningsfullt tilbud. Men det hand ler også om den jobben som gjøres av barnehage-, SFO- og skoleansatte. «Et barn har hundre språk, men berøves 99 av dem.» Hva kan vi gjøre for å hindre at sosialiseringen får slike konsekvenser? «SFO er ikke bare oppbevaring. Her er de voksne med i læring og lek.» Hvorfor er det ikke slik over hele landet? «Jeg skal få dere til å elske matte!» Hvorfor har ikke alle lærere slike ambisjoner? Alle som jobber med barn, har tatt på seg en krevende og utfordrende rolle: Hvert enkelt barn skal få den støtte, oppmuntring og utfordring hun eller han trenger. Skal et barn vokse og lykkes med å utvikle sine evner og talenter, må det bli sett, verdsatt og respektert. Forholdene for lek, læring og utvikling må legges til rette, og hver enkelt må oppleve både forventninger og krav. Er det mulig å sikre barna trygge rammebetingelser i barnehage, SFO og skole? Kan de som jobber med barn skape en hverdag fri fra vold, mobbing og diskriminering? I dette temaheftet tar vi ikke stilling til kompetansereform, kunnskapsløft eller økonomiske rammevilkår. Vi problematiserer heller ikke hvorfor arbeidet med barn lønnes så dårlig og gir så liten status i samfunnet. I stedet tar vi for oss noen eksempler på hva som skal til for å lykkes i arbeidet med barn og unge. Vi har blant annet snakket med barn og lærere ved den tidligere «verstingskolen» Rinkeby i Stockholm, som er blitt verdenskjent for sine motiverte elever og sine gode resultater. I den italienske byen Reggio Emilia har vi besøkt dokumentasjonssenteret, som har utviklet en barnehagemetodikk basert på barns forskertrang og kreativitet. Temaheftet presenterer også noen erfaringer på hvordan en kan tenke helhetlig for å lykkes i arbeidet med barn. Det er fantastisk hva barn kan få til, men noen må gi dem sjansen! Johnny Daugstad LYDEN AV SMÅ SKRITT 3 temahefte-07