RINKEBY Skoledaghjemmet Det er en selvfølge at Rinkebyskolen skal ha et velfungerende integrert skoledaghjem for de barna som ikke klarer å gå i en vanlig klasse. Av Nils Larsson, lærer i skoledaghjemmet i Rinkebyskolen. (Oversatt av redaksjonen) Det integrerte skoledaghjemmet har eksistert og vært i drift i femten år. Det ble startet av to spesiallærere og består i dag av ytterligere en lærer, samt en assistent, alle på heltid. Dessuten er en tyrkisktalende morsmålslærer knyttet til skoledaghjemmet i 25 prosent stilling. Gevinstene ved å ha et skoledaghjem av den her typen i en vanlig skole er åpenbare: De elever som plasseres i skoledaghjemmet slites ikke opp fra sitt vante, og forhåpningsfullt trygge miljø, noe som er tilfelle om elevene plasseres eksternt. Elevene får også mulighet til å ta igjen kunnskap de har gått glipp av, takket være den høye lærertettheten. Dessuten er det, tross den nevnte lærertettheten, økonomisk lønnsomt for skolen og bydelsforvaltningen ettersom en ekstern plassering ofte er ekstrem dyr. Skoledaghjemmet i Rinkebyskolen har gjennom sin virksomhet spart inn mye penger opp igjennom årene, penger som i stedet har blitt brukt på andre områder. Ingen soloprestasjoner Virksomheten i skoledaghjemmet hviler på flere hjørnesteiner: En tett og oppriktig kontakt med hjemmet og elevens foresatte er livsnødvendig. Når denne kontakten ikke fungerer, oppnås som regel ikke resultater med eleven. Denne kontakten må dyrkes og få ta tid. Videre er veiledningen som skoledaghjemmets lærere og skolens kuratorer får, med kvalifisert samtalestøtte av en erfaren psykolog, like nødvendig. Uten denne formen for veiledning, kunne vi ikke klart å utføre arbeidet vårt. En annen fundamental hjørnestein er relasjonene som skoledaghjemmets personale har seg i mellom. Det er ytterst viktig at disse preges av en nesten ubrytelig lojalitet og totalt innsyn i hva de andre driver med. De elever som kommer til skoledaghjemmet er ofte veldig drevne i kunsten med å så splid mellom voksne, og om ikke de voksne i skoledaghjemmet kan sette opp en felles front, skulle virksomheten snart gå under. Det finnes absolutt ikke spillerom for soloprestasjoner; det er et kollektivt arbeid som utføres. Av og til er det mulig at denne felles fronten oppleves av våre kolleger som noe plagsom, men den er helt enkelt livsnødvendig og absolutt ikke et uttrykk for at vi sitter på vår høye hest. Vi vil veldig gjerne være kolleger blant kolleger, men splittelse kan vi ikke leve med. Tilpasset undervisning Rinkebyskolen har de seneste årene fått et antall premier for at vi blant annet har vunnet landsomfattende matematikk-konkurranser. Av ulike grunner er det jo ofte sånn at det er de prestasjonene som gir høye karakterer som får oppmerksomhet. Disse prestasjonene krever som kjent pedagogisk spisskompetanse. Og denne pedagogiske spisskompetansen kreves også i skoledaghjemmet. Hit kommer de elever som av ulike årsaker og på ulike vis har gjort seg umulige å ha i sitt ordinære klasserom. De har også rett til undervisning og til å bli møtt på en menneskelig måte. Men disse barna har ofte en unik oppførsel og krever ikke sjelden 100 prosent individtilpasset undervisning. Dette krever pedagogisk kunnskap, psykologisk innsikt, menneskelig klokskap og personalressurser. Spisskompetanse og selvstyre Et skoledaghjem er ikke en spesialklasse eller en liten gruppe blant andre. For at et skoledaghjem skal lykkes med sin virksomhet og faktisk kunne gi tilbake håpet om en rimelig framtid for de barna som har havnet lengst ned på samfunnets rangstige, kreves det ett og annet: For det første kreves det en skoleledelse som 100 prosent innser det som er nevnt her. Det er et spisskompetansearbeid som utføres i skoledaghjemmet og dette arbeidet må få utføres temmelig uforstyrret. Man må kjenne at man har skoleledelsens fulle fortrolighet. 12 LYDEN AV SMÅ SKRITT temahefte-07