AKTUELL VITEN AV ØYVIND SVENDSEN Samarbeid skole og SFO Spør du foreldre, vil de fleste svare at opprettelsen av Skolefritidsordningen (SFO) er den viktigste og nyttigste reformen i skolen de siste 15 åra. På Auli skole har vi lagt vekt på å få til et godt samarbeid, og ikke minst helhetlig utnyttelse av ressursene. Det gjelder ressurser i form av arbeidstimer, men også utnyttelse av lokaler og kompetanse. Hver mandag morgen har klassetrinns-teamene planlegging, og der deltar assistenter/fagarbeidere sammen med lærerne. For å få til det, tar lærerne på alle trinn, også på storskolen, vakt på SFO etter turnus 3–4 mandager per skoleår. Ingen delte vakter På grunn av de daglige morgenmøtene starter undervisningen klokka 09. Vi har lagt en del av de SFOansattes turnus inn i skoletiden. Dermed unngår vi delte vakter, og barna får nytte av økt voksentetthet i undervisningen. Lærere på småskoletrinnet i 100 prosent stillinger fikk lagt leseplikt-tiden til SFO og går inn i turnus i den tyngste tida på ettermiddagen. Bruk av SFO-timer i skolen må balanseres økonomisk mot bruk av lærertimer i SFO, fordi deler av SFO er foreldrebetalt og det kreves ryddighet slik at foreldremidler ikke brukes til lønn i skolen. Arbeidsinstrukser Assistenter/fagarbeidere som har turnus lagt til undervisningen, brukes til å hjelpe til med oppfølging av elever med særskilte behov og generelt i klassene. Samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak er tilrettelagt gjennom morgenmøtene. Det lages instrukser for hva assistenter/fagarbeidere skal gjøre i forhold til elever med særskilte behov – disse kan gjelde bare for SFO eller både for SFO og undervisning. Skolens koordinator for tilpasset opplæring har ansvar for oppfølging og veiledning, gjerne i samarbeid med SFO-leder eller trinnets lærere. Lærernes SFO-turnus Lærere med turnus i SFO gjør arbeidsoppgaver på linje med assistenter/fagarbeidere rett etter at under- AULI SKOLE • ligger i Nes kommune i Akershus • er en barneskole med 270 elever • de ansatte jobber i team som består både av lærere og fagarbeidere/assistenter • har 20 lærere og 11 fagarbeidere/assistenter • SFO har 80 barn/18 barn per voksen • hel plass mer enn 16 timer koster 2265 kroner, halv plass koster 1545 kroner. visningen er slutt. Tilbakemeldingene fra lærerne har vært positive. De opplever det som mer meningsfylt å være sammen med barn de kjenner og se dem i andre omgivelser enn i klasserommet, framfor å ha en eller to “strøtimer» på storskolen per uke. Det er nyttig å se elevene sine i andre sammenhenger enn i den stramme klassesituasjonen. De har hentet mange praktiske tips og andre innfallsvinkler til å møte elever. Dessuten treffer de oftere foreldrene, og den uformelle kontakten mellom lærere og foreldre oppleves som verdifull for begge parter. En kontaktlærer som også er utdannet fritidspedagog, får i større grad brukt sin kompetanse ved å være på SFO. Gjennom veiledning av SFO-personale, oppfølging av barn og som idemaker, gjør hun god nytte for seg i SFO. Settes pris på Assistenter/fagarbeidere opplever det som positivt å ha turnus i skolen. Ikke bare fordi man slipper delt turnus, men også fordi de opplever å bli satt stor pris på av lærerne. Å bli informert om hva som skal foregå i undervisningen i løpet av ei uke, er en forutsetning for å kunne bidra, og på den måten er mandagsmorgen-møtene sentrale. At skolen forventer samarbeid mellom yrkesgruppene og legger til rette for det, bidrar til verdifull utveksling av kompetanse. Synet på hverandres Av Rektor Øyvind Svendsen, Auli skole, Nes kommune, Akershus. • LYDEN AV SMÅ SKRITT 17 temahefte-07