• arbeidsoppgaver og gjensidig respekt for arbeidssituasjonen har vært en positiv sideeffekt. Ledermøter SFO-leder er inkludert i skolens ledelse blant annet gjennom ukentlige ledermøter. SFO-leder involveres i beslutninger som gjelder mer enn SFO, og er en nøkkelperson sammen med rektor når det gjelder helhetlig ressursutnyttelse. Både rektor og SFO-leder må være villige til å endre turnuser og timeplaner for å utnytte ressursene bedre. SFO-leder deltar ukentlig på skolens ressursteam der man tar opp elevsaker. Teamet ledes av skolens koordinator for tilpasset opplæring og består av fire personer; koordinator, undervisningsinspektør, SFO UKAS SAMARBEIDSARENAER leder og rektor. Sakene som behandles meldes inn av lærerne, og gruppas mandat er å drøfte tiltak og foreslå løsninger. SFO-leder deltar også på flere av ukas morgenmøter, både for orientering og utveksling, og hun kan orientere seg om hva som foregår på skolen samtidig som hun får gitt beskjeder til lærerne om forhold på SFO. Både tidsressurser og lønn utgjør store forskjeller mellom lærere og fagarbeidere. Lærerne har fått fortjente lønnsløft, mens assistenter og barne-og ungdomsarbeidere fortsatt må regnes i lavtlønnsgruppen. Drøftinger i medbestemmelse og i ulike fagforeningsfora er et viktig ledd i beslutningsprosessen. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.00 – 09.00 Trinnmøter med planlegging av uka Fagarbeidere/ assistenter og lærere 09.00 – 10.00 Ledermøte Rektor, SFO-leder og inspektør 08.00 – 09.00 Morgenmøte 08.00 – 09.00 Morgenmøte 11.00 – 12.30 SFO-møte Planlegging og drøfting av aktiviteter, rutiner og elevsaker 11.45 – 13.00 Ressursgruppe Koordinator, rektor, SFO-leder og inspektør. Annet fagpersonell ved behov; lærere, PPT, helsesøster 08.00 – 09.00 Morgenmøte 08.00 – 09.00 Morgenmøte Assistenter/fagarbeidere som bare har timer i skolen, har arbeidsplan med gjennomsnittsfordeling av arbeidstid slik at de kan delta på relevante morgenmøter i tillegg til obligatorisk trinnmøte på mandag. Rektor setter opp tema for møtene og assistenter/fagarbeidere bestemmer som regel selv hvilke de skal delta på ut fra antall timer til disposisjon på arbeidsplanen. EKSEMPEL PÅ TURNUS FOR SFO–ANSATT FAGARBEIDER MED TIMER BÅDE I SKOLE OG SFO NAVN: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG FREDAG FREDAG «Mari» SFO 06.45–12.45 09.00–15.00 11.00–17.00 11.00–16.00 12.30–17.15 06.45–14.00 12.30–16.00 82% stilling Skole 08.00–14.00 09.00–14.00 09.00–12.45 Sum T/U 30t 45 m 7t 15 m 6t 6t 5t 4t 45 m 7t 15 m 3t 30m «Mari» har 82 prosent stilling. Hver mandag deltar hun på planlegging sammen med lærerne. Derfor må en av lærerne på skolen dekke opp for henne på SFO. Det gjøres etter turnus slik at alle lærerne har 3–4 SFO-vakter i året. Mandag, tirsdag og hver tredje fredag bistår hun i undervisningen på et fast årstrinn. Timene som “tas fra» SFO, gis tilbake ved at lærere i 100 prosent stilling på småskoletrinnet har resten av leseplikten sin lagt til SFO. 18 LYDEN AV SMÅ SKRITT temahefte-07