ingsmål Men Riise kom ikke inn og snudde SFO på hodet, Kirsten Riise har noen planer å forholde seg til: de ansatte er med på alle beslutninger, og der ligger den strategiske planen og verdiplanen for bydelen, mye av svaret på den blide og glade arbeidsstokken. økonomiske rammer, FNs barnekonvensjon, samt at – Jeg har det så bra her, bekrefter en av vete-Lusetjern SFO utarbeider egne årsplaner ut fra forranene. utsetningene. Skal lære noe Klare mål, klar strategi – Jeg etterlyser en helhetstenkning. «De fire setnin-Lusetjern begynte med å organisere aktivitetene. gene» i opplæringsloven sier lite om hva SFO skal Kurs er innført, som for eksempel svømmekurs, være. Det er ingen rammeplan, og derfor varierer skiskole og en egen friluftsgruppe. På svømmekurset tilbudet veldig rundt omkring, mener Riise. er det også mye læring i det å klare seg alene i garde- Med klare mål å jobbe etter tror hun at myter som roben og å dusje før og etter badet. Noen av aktiviat SFO er en oppbevaringsplass for barn og at det er tetene driver de ansatte, andre er i samarbeid med store utskiftninger i personalet, kan begraves. eksterne krefter. Enkelte kurs er gratis, andre er for– SFO er viktig for barna, for vi gjør noe for eldrebetalte. barna. Vi passer ikke bare barn, og jeg synes vi sliter – Så innførte vi voksenstyrte aktiviteter, hvor med å få den statusen vi bør ha. målet også er at barna lærer noe. Her skal de voksne • LEK ER LÆRING: Hvor langt er det til pinnen? LYDEN AV SMÅ SKRITT 21 temahefte-07