Enda viktigere for det unge paret er det antagelig å få vite at Husbanken tilbyr bostøtte for hjelp med husleien til husstander med barn under 18 år. Selv om det selvsagt ikke er til å bli rik av, vil det trolig være svært kjærkomment. Hvordan skal Minside kunne være til hjelp for dette paret? For det første kan Minside være – som vi allerede har sett – en inngangsport som samler tjenester uavhengig av hvilken etat som har ansvaret for tjenesten. Vi kan tenke oss at det finnes et menyvalg «Stønader ved fødsel og adopsjon» som ikke bare nevner stønadene som NAV har ansvaret for, men som også viser relaterte tjenester i Husbanken og Lånekassen. Men aller helst vil vi at disse tjenestene bare skal presenteres for de personene de er relevant for. Lånekassens og Husbankens ordninger er jo kun interessante for de med lav inntekt. Samtidig vet vi også at opplysninger om inntekten vår nettopp er noe det offentlige allerede har. Ved å videreutvikle Minside kan vi få et system som ikke bare kan hente ut inntektsopplysninger og andre opplysninger fra flere etater og kommuner samtidig, men også bruke disse opplysningene for å skjule eller hente fram tjenester som er nyttige for brukeren – der og da. Dersom vi videreutvikler Minside på denne måten, blir scenariet for det unge paret omtrent som følger: De logger seg inn på Minside, som så konstaterer at den lave inntekten kombinert med opplysningen om at de har et barn (barnet har samme folkeregistrerte adresse som paret), samtidig som de skylder Lånekassen et ikke ubetydelig beløp, gjør at de bør presenteres for tjenestene «Bostøtte» og «Betalingsutsettelse med rentefritak». At det i tillegg vil gå fort å fylle ut søknadsskjemaene, fordi Minside kan forhåndsutfylle de fleste feltene, er bare en bonus. Personvern For at Minside i fremtiden skal kunne by på slike muligheter som beskrevet over, uten samtidig å utgjøre en trussel mot personvernet, må innsamlingen av personopplysninger kun skje på eksplisitt kommando fra brukeren. Dessuten vil det antagelig være nødvendig at Minside umiddelbart glemmer alt den nettopp visste om deg, når du logger deg ut igjen. Utbygging av tjenester for innsyn i registeropplysninger bør uansett prioriteres. Behovet er til stede allerede idag gjennom behov for innsyn i og kontroll med opplysningene som er registrert om den enkelte. Det er disse opplysningene som danner grunnlag for beslutninger som angår den enkeltes rettigheter og plikter. En forutsetning for korrekte avgjørelser er at opplysningene avgjørelsene bygger på, er riktige. Erfaringene fra pilotdriften av Minside sist vinter viste at det var påfallende mange som fant feil i opplysningene om seg selv. Løsningen på dette er åpenbar: Ingen er bedre i stand til å kontrollere det offentliges opplysninger om innbyggerne enn nettopp innbyggeren selv. Målet om Minside som en «hjelpende hånd» forutsetter selvsagt at selve Minside-løsningen utvikles videre. De første kommunene har allerede gjort tjenester tilgjengelige for Minside, og flere er på vei. • ETISK DILEMMA FRISTELSE ELLER BEDRAG Kommunen skal innen et år vurdere om det gamle saksbehandler- systemet er godt nok eller om en skal kjøpe inn et nytt. Den nåværende leverandøren inviterer alle sentrale brukere til opplæring for å få oppgradering av sin kunnskap. Du vet at det samtidig vil bli mye snakk om et nytt system som denne leverandøren har og ønsker å selge til kommunen. Reiser du på denne opplæringen eller velger du å holde deg hjemme? ETISK DILEMMA ETIKK TAKK Etter et avisoppslag slår det deg at forvaltningsorganet du jobber i, har et saksbehandlingssystem som trolig ikke er i samsvar med personopplysningsloven. Du tror likevel systemet er forsvarlig. Velger du å ta opp spørsmålet med kollegaer? temahefte-08