• NETTSTEDER WEBSIDER SOM KAN HJELPE DEG VIDERE Høyt trøkk i Trøgstad • Personvern på nettet, se: www.personvern.uio.no/pvpn/index.html. I tillegg kommer Datatilsynets hjemmesider. • Fornyings- og administrasjondepartementet (FAD) sine temasider om IT-politikk: www.odin.no/fad/norsk/tema/ITpolitikk/bn.html • FADs temasider om fornying av offentlig sektor: www.odin.no/fad/norsk/tema/fornying/bn.html • Norge.no kvalitetsvurderer offentlige nettsteder: www.norge.no/kvalitet • FADs og KS’ ambisiøse planer for henholdsvis eNorge 2009 og eKommune 2009, utviklingen av digitale brukertjenester i det offentlige: www.dep.no/fad/norsk/tema/ITpolitikk/enorge/bn.html www.ks.no/templates/KS/KS_ConferenceInfo.aspx?id=39470 • Hole kommune har et avansert og populært tilbud på nettet. Her er deres framtidsplaner for eKommune 2010: http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_hole/wfdocument.aspx?journalpostid=2006003663&dokid=4231&versjon=1&variant=A& • KS' emne- og aktueltsider for digitale tjenester. Førstnevnte nettsted er en samling av erfaringer rundt digitale tjenester: http://ksikt-forum.no/temaer/digitale_tjenester www.ks.no/templates/Topic.aspx?id=2949 • Kunnskapsnettverk.no er en emneside for digitale tjenester. Dokumenter og erfaringer rundt digitale tjenester: www.kunnskapsnettverk.no/C16/DT2/default.aspx • Oversikt over norske bøker om utfordringer knyttet til informasjonsteknologi, spesielt om design av hjemmesider: http://infodesign.no/anbefalt.htm • Hjemmesidene til instituttene for informatikk i Oslo og Trondheim. Spekket med informasjon for den som er interessert i data eller ønsker å finne ressurspersoner: www.afin.uio.no/eddis.ime.ntnu.no/newlook2/newlook. php?tall=4&oppslag=8 • Informasjon for deg som ønsker å skolere deg selv på data. Herfra kan du ta Datakortet, førerkortet for PC-er: www.datakortet.no • Utdanningsdirektoratets nettsider rettet mot elever, lærere og skoleledere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring: http://skolenettet.no/templates/Page.aspx?id=100&scope=ScopeLaerAns&epslanguage=NO En mandag i oktober 2006 rundet velferdsforvaltningen i Trøgstad kommune en milepæl. Ved lunsjtider var nettverkene aktive. NAV- kontoret åpnet dørene for publikum. Da var utstyr til ny teknisk infrastruktur på plass og teknikerne kunne starte arbeidet med installasjon. Med nye brukeridentiteter kunne saksbehandlerne logge seg på én felles arbeidsflate på én og samme PC med tilgang til statlige og kommunale saksbehandlingssystemer, intranett, Internett og kontorstøtteprogrammer. For første gang «snakket» kommunens og statens datasystemer sammen. Trøgstad søkte om å bli en av de 25 pilotkommunene, og fikk pilotstatus i mars 2006. Da hadde man allerede erfaring fra samarbeid mellom stat og kommune. – Vi hadde foretatt en samlokalisering av Trygdeetaten og kommunens sosialtjeneste allerede i 2005. I tillegg hadde vi besøk av en person fra Aetat i Askim en dag i uka. Vi så klart at en slik nærhet mellom etatenes saksbehandlere var en stor fordel for bruk- erne, forteller Wenche Hvidsten, NAV-kontorets nybakte avdelingsleder. Investering og opplæring NAV-budsjettet i Trøgstad er fordelt på to hovedpost- er. Den ene er et investeringsbudsjett på 350.000, den andre et budsjett for innleie av ekstrahjelp, opplæring/ konferanse og åpning, på 240.000 kroner. – Dagens oversikt viser at vi har ekstra investeringsmidler. Så er vi heller ikke ferdig med planlagte investeringer, som flatskjerm til publikumsområdet og eventuelt behov for fysiske endringer i «baklandet». Vi har ikke leid inn ekstern konsulenthjelp. NAV-interim, direktoratet og fylkesleddet har støttet oss der vi har hatt behov. De tre fagsystemene i Trøgstad er nå «samlet» under en desktopp: Infotrygd (fra tidligere Trygdeetaten), Arena (fra tidligere Aetat) og Socio (fra tidligere sosialtjenesten). – Det er NAV Drift og utvikling som har ansvaret for at disse tre «snakker» sammen. For tiden tester vi ut det såkalte personkortet, som er et øyeblikksbilde over brukerne, sier Hvidsten. temahefte-08