• Hvordan reagerer vi dersom en beboer ønsker å få barn? • Kan og skal personalet hjelpe til ved innkjøp av seksuelle hjelpemidler? • Hvordan kan den enkelte støtte en beboers seksuelle utvikling hvis man føler den frastøtende? Seksualpolitikk Også Jørgen Buttenschøn har lang erfaring med å utvikle seksualpolitikk. – Hver familie har noen regler på dette området. I noen familier kan man for eksempel stille naken til frokost. I andre familier er man enige om å kle seg før man setter seg til bords. Sånn må det også være i boliger for utviklingshemmede, mener Buttenschøn. – Personalet og beboerne må diskutere og bli enige om hva som er ønskelig og hva som ikke er ønskelig. Er det for eksempel greit å oppbevare porno på fellesrommet, eller skal det bare benyttes og oppbevares i private rom? Synes alle det er i orden at kjærester kysser på fellesrommet? Er det greit at kjærester overnatter hos hverandre, og hvor ofte kan de det? Slike og mange andre spørsmål bør ifølge Buttenschøn avklares i hver enkelt bolig. – Og når man først har utviklet en seksualpolitikk, må nye ansatte og beboere forholde seg til den, sier han, men legger til at også seksualpoltiikken må diskuteres og utvikles jevnlig. * Spørsmålene er utarbeidet av seksualveileder Henrik Madsen. kjærlighetens landskap 11 temahefte-09