«alle, også mennesker med funksjonshemminger, har rett til et seksualliv. Forholdene må legges best mulig til rette for at den enkelte skal få et godt og harmonisk forhold også til denne siden av livet.» NOU 1991:20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming (Kap. 3.5.9.) • vil hjelpen falle inn under begrepet helsehjelp og dermed være legitim. Men forutsetningen er altså at den ansatte oppfatter hjelpen som formålstjenlig og bistår på en profesjonell måte. Ingen daglig hjelp Sosialtjenesteloven regulerer hjelp til dagliglivets aktiviteter. Ingen bistand som kan bidra til et bedre seksualliv, blir behandlet som en del av dagliglivet i lovgivningen. Denne type bistand er altså ingen daglig foreteelse og er følgelig heller ikke lagt inn i IPLOSsystemet. Opplæring for å kunne oppnå seksuell tilfredsstillelse regnes som helsefaglig hjelp og reguleres følgelig av helsepersonellog pasientrettighetsloven. Reservasjonsrett Syse kan ikke peke på noen lovhjemmel som gir personalet reservasjonsrett, men tror det er uproblematisk å reservere seg mot hjelp å gi hjelp i så ømfintlige spørsmål. – Hjelpen ville nok heller ikke bli særlig god dersom personalet følte motvilje mot å gi slik hjelp. Arbeidsmiljølovens bestemmelser setter også klare krav til arbeidsgiver i forhold til ansattes vern. Tiltak som oppleves integritetskrenkende eller nedverdigende, skal unngås. Straffeloven Aslak Syse mener det i de fleste tilfeller er mulig å gi opplæring og yte profesjonell bistand uten å komme på kant med straffelovens bestemmelser. Selv om det er nedfelt klare lovforbud, for eksempel mot misbruk av stilling til å skaffe seg selv seksuell tilfredsstillelse, det å fremme andres prostitusjon og formidling av litteratur og film som virker menneskelig fornedrende, altså grov pornografi, vil ikke dette høre under naturlig helsehjelp og dermed ikke være aktuelle bestemmelser å ta i bruk overfor forsvarlig helsehjelp. På den andre siden trekker de opp grenser for hva som kan kalles rettmessig helsehjelp og på den måten er en beskyttelse av tjenestemottakerens integritet og verdighet. 1 kjærlighetens landskap temahefte-09