aKtuell Viten til temaet, kan de sende henvisning til habiliteringstjenesten i det fylke de er tilknyttet. Habiliteringstjenesten gir veiledning og avholder kurs for tjenestemottakere, tjenesteytere og pårørende om seksualitet og samliv. Habiliteringstjenesten kan om nødvendig også formidle kontakt med psykolog, seksualveileder eller sexolog. Seksualvennlig miljø Å skape et seksualvennlig miljø er ofte den største utfordringen for klientenes nærpersoner. Det å bringe emnet på banen kan bidra til at en får avdekket vansker og utfordringer den enkelte kan ha. Det gir også mulighet for å vise at det er lov å ha behov for nærhet, kjærlighet og sex. Tjenesteyterne bør ha et forum til å diskutere felles retningslinjer og hvordan de skal etablere lik praksis i møte med klienten. Hvis en klient utøver sin seksualitet på en uhensiktsmessig måte, kan det å bli møtt med ulik praksis, skape problemer hos vedkommende. Som tjenesteytere kan vi veilede innen område P og LI, men vi må på disse nivåene også vurdere vår egen kompetanse og skaffe til veie den nødvendige kunnskap for å kunne veilede andre. Veiledning innen området seksualitet og samliv er ikke en pålagt oppgave for alle tjenesteytere (5). Plan for opplæring Seksualitet formes og vedlikeholdes på samme måte som andre typer atferd (6). Ved opplæring bør vi bruke prinsippene innen målrettet miljøarbeid ved kartlegging, målvalg, metodevalg, registrering og evaluering. Habiliteringstjenesten for voksne funksjonshemmede i Hedmark har utarbeidet et opplæringsprogram om samliv og seksualitet for utviklingshemmede. Målet med opplæringsprogrammet er å øke kunnskapsnivået og mestringsgraden, øke verbale ferdigheter og å forebygge uakseptabel seksuell atferd. I programmet fins et hjelpemiddel for å kartlegge kunnskap om seksualitet, SexKunntesten. Det kreves ingen spesielle ferdigheter fra tjenesteyter for å kunne gjennomføre denne testen, men det må innhentes samtykke fra testperson eller hjelpeverge (7). Habiliteringstjenesten i Oslo har brukt både Sex Kunntesten og opplæringsprogrammet ved henvisninger fra ulike tjenestesteder. De har også brukt opplæringsprogrammet ESS – Etikk, sex og samliv fra Exben DA (8) samt rollespill. Når en planlegger opplæring, bør en i tillegg til testresultatene ta hensyn til om kursdeltakerne blant annet kan sitte i ro og konsentrere seg over lengre tid og om de kan utføre handlinger etter instruksjon. Bedre seksualliv Tilpasset opplæring innen seksualitet kan bidra til at mennesker med utviklingshemming får en mer positiv opplevelse av egen seksualitet og at de kan lære seg å oppnå tilfredsstillelse på en hensiktsmessig måte (9). Det viktigste er å starte på nivå P i Plissitmodellen. Dette innebærer at temaet blir tatt opp i personalgruppen, at det lages retningslinjer og legges til rette for at klienten kan ta opp tema som omhandler seksualitet. Når en beveger seg over til nivå LI, kan tjenesteyter gi enkle råd og informasjon. Videre kan en henvise klienten til spesialisthelsetjenesten hvis det avdekkes problemer hvor en må gi mer direkte råd og veiledning (SSog ITnivået). LITTerATur: 1. Svendsen, K. (2006). Snakk om sex. Fagbladet nr. 8/2006. Oslo: Aktietrykkeriet AS 2. Kjellevold, A. (2002). Retten til en individuell plan. Bergen: Fagbokforlaget AS 3. Buttenschøn, J. (2001). Sexologi, en bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers sexualitet. (2. utg.) (1. oppl.). Danmark: Eiba-press 4. Ottesen, l. (2000). Omsorgsyrkene og Seksualitet – seksuell omsorg – eller avmakt. SOR Rapport nr. 2/2000. Oslo: Stiftelsen SOR 5. NOU 2001:22 (2001). Fra bruker til borger. Kap. 17. Sitert 11. oktober, 2006 fra: http://odin.dep.no/aid/norsk/dok/andre_dok/nou/03001-020008/lov017-bn.html 6. mørch, W-t., Skår, J. E., Andersgaard, A. B., & Syse, A. (1993). Seksualitet og psykisk utviklingshemming. Opplæring, behandling og juridiske problemstillinger. Oslo: Ad Notam Gyldendal A/S 7. Fjeld, W., & Zachariassen, P. (2001). Veileder til opplæringsprogram. «Utviklingshemmede, samliv og seksualitet. Våler: Våler ASVO A/S 8. Barstad, B. (2004). ESS – etikk, samliv, seksualitet. Trondheim: Exben DA 9. Vildalen, S. & Eknes. J. (1995). Det de aldri lærte! Å undervise psykisk utviklingshemmede om seksualitet. Oslo: Tidsskrift for Norsk Psykologforening. kjærlighetens landskap 21 temahefte-09