kOmmeNtar Kommunene må handle Klimaendringene er et faktum. Hvor alvorlige konsekvensene blir, er avhengig av hvor mye Norge og verdenssamfunnet lykkes med å redusere utslippene. Dette arbeidet må settes i gang nå, og det må gjøres lokalt. Det må også iverksettes tiltak for å hindre noen av skadevirkningene klimakrisen vil påføre oss. Nedbørsmengden kan øke med 20 prosent på kysten. Innlandet blir oftere utsatt for storflom. Monsterregn og ekstremt snøfall vil føre til flere ras. Temperaturen øker, og vi må mestre mer vind, høyere vannstand, voldsommere stormer og ikke minst endringer i økosystemer med konsekvenser for planter, dyr, landbruk og fiske Hva gjør kommuner og lokalsamfunn for å begrense skadevirkningene av de uunngåelige klimaendringene? Regjeringen har intensjoner, men staten mangler en plan for hvordan vi skal møte utfordringene. Dette er imidlertid ingen unnskyldning for kommunepolitikerne. Det er i kommunene innbyggerne vil merke konsekvensene, og det er her tiltakene må settes inn. Så langt er det bare Flora kommune som har gått sammen med forskere for å utarbeide en klimasårbarhets- analyse. Det er snart på tide at flere kommer etter. Klimaendringene vil få konsekvenser for alle deler av offentlig og privat virksomhet, for byggeforskrifter, for plassering av boliger, næringsbygg og alle typer offentlige anlegg. Kommunene står for en tredel av energiforbruket i næringsbygg. De disponerer 9000 biler. Offentlig sektors samlede innkjøp av varer og tjenester utgjorde 250 milliarder kroner i 2004. Et bytte til innkjøp av miljøvennlige produkter ville ha stor betyding. Forskere fra Cicero – Senter for klimaforskning – anslår at kommunene på kort sikt kan påvirke så mye som femten prosent av landets samlede utslipp av klimagasser, mange kommuner kan oppnå enda mer. Norge kan aldri nå sine klimamål hvis ikke det gjøres en kraftinnsats ute i kommunene. Først og fremst er det nødvendig med helhetlig tenkning i forhold til arealplanlegging, transport, vei, vann og avløp, energibehov, krav til miljø vennlig oppvarming og tiltak og beredskap mot ekstremvær. Norske kommuner må sette seg dristige mål for å redusere utslippene av klimagasser. Dersom viljen er til stede, er det mulig å oppnå forbløffende resultater. Både Finland, Storbritannia og Johnny Daugstad Sverige har gjort mange erfaringer. I svenske Växjö har kommunen, næringslivet og innbyggerne fått til en felles miljøsatsing som har redusert klimautslippene med 24 prosent. Kommunenes ansatte vil få en nøkkelrolle både for å kunne møte konsekvensene av klimaendringene og for å få til reduksjon av forurensningen. De må få økt og tilpasset kompetanse for å kunne bidra best mulig. tenke globalt – handle lokalt 5 temahefte-10