alle utslipp overvåkes det er ikke nok å bestemme seg for å redusere klimautslippene. Man må også overvåke de tiltakene som settes i kraft. I Växjö skal samtlige av kommunens enheter jevnlig rapportere om hva de gjør for å redusere sine utslipp. I planeringsenheten har henrik Johansson oversikt over hvor mange kilometer bil hver avdeling kjører per år, og hvor mange fly- og togreiser man foretar. det finnes også oversikt over hvilke innkjøp man gjør og hvor mye strøm som forbrukes. Med denne sentraliserte informasjonen, er det enkelt å se på hvilke områder man ser resultater, og hvor man fortsatt kan gjøre en innsats. klimakontroll av alle nybygg Växjö kommune stiller klimakrav til alle nybygg. Utbyggerne skal se til at byggene trenger minimalt med oppvarming og lys fra eksterne kilder, og selve bygget skal settes opp med klimavennlige materialer. Utbygger skal dessuten se til at bygget skal kunne tilsluttes byens fjernvarmeanlegg, og i den grad det er mulig, være tilsluttet allerede eksisterende kollektivtransport og sykkelstier. – Vi har ikke myndighet til å kontrollere alt dette, men entreprenørene vet at hvis de ikke følger opp, vil det neste anbudet vi utlyser gå til et annet firma, sier henrik Johansson. tilskudd til klimakutt Sentralt i Växjös klimasatsing, står den svenske regjeringens klimainvesteringsprogram – klimp. dette er et fond som alle svenske kommuner kan søke tilskudd fra for å sette i gang klimatiltak i kommunen. klimp krever detaljerte planer i forkant og rapporter i etterkant. hvis det viser seg at tiltaket ikke gir utslippsreduk- sjoner, kan klimp kreve å få tilbake deler av tilskuddet. Regjeringen Reinfeldt har signalisert at klimp-programmet vil bli revurdert og muligens reorganisert. det er usikkert hvilke konkrete følger dette vil få. Våre tjenester til kommunal sektor Vi i Veolia Miljø vet at alle bransjer og kundesegmenter har sine egne spesielle krav og behov. Dette har vi tatt på alvorgjennom å utvikle bransjetilpassede løsninger og konsepter. Vi har i dag et omfattende samarbeid med en rekke av landets kommuner innenfor områder som: • Husholdningsrenovasjon• Avfall til energigjenvinning • Gjenvinning av returpapir og plast• Håndtering av farlig avfall • Gjenvinningsløsninger for kommunale bygg• Miljøsanering av deponier• Gjenvinning av stål og metaller • Drift av miljøstasjoner Vi har tro på å utvikle tette samarbeid som trekker veksler på både vår egen og kommunens erfaringer til beste forbåde innbyggere og miljø. Velkommen til oss! Telefon 22 12 96 00 www.veolia.no • Tømming av septik• Spyling av tette avløp• Tining av frosne vannrør• Rørinspeksjon• Rengjøring og tømming av fyringsoljetanker og oljeutskillere• Riving• Sikkerhetsmakulering temahefte-10