aktueLL vIteN Kommunene bør også stille krav til sine energi- leverandører om såkalt opprinnelsesmerking av elektrisitet. De som levere strøm må da garantere at de kjøper strøm fra produsenter av fornybar energi. Regjeringen har gjennom Soria Moria- erklæringen uttrykt et politisk mål om å prioritere miljøbevisste innkjøp. Et panel oppnevnt av Miljøverndepartementet har gjennomgått status for miljøvennlig offentlig innkjøp i Norge. Dette panelet konkluderer at det ikke er viljen, eller ønske om miljøvennlig innkjøp det skorter på, men kunnskapen om hvordan dett kan gjøres. Still krav Det er flere forutsetninger som avgjør om offentlig innkjøp kan fungere som et effektivt virkemiddel. For det første vil det være en stor fordel om mange stiller strenge krav til sine innkjøp. Dersom kommunene står samlet og krever miljøvennlige produkter vil de kunne bruke sin markedsmakt til å øke etterspørselen etter slike produkter. Dette vil kunne hjelpe med å introdusere disse på markedet. Kommunene bør utarbeide egne klimagassregnskap som viser både de direkte og indirekte utslippene kommunens aktivitet medfører. Deretter bør man gå gjennom hva som kan reduseres eller erstattes med mer miljøvennlige produkter og tjenester. Utslippskutt lønner seg Mindre forbruk av energi, drivstoff og forbruksvarer er ofte bedriftsøkonomisk lønnsomt, i hvert fall på sikt. Tar man hensyn til forbedret omdømme blir regnstykket enda bedre. Grønn Stat har vært rammen for satsingen på miljøvennlig innkjøp så langt. Denne satsingen har ikke gitt det miljøløftet man kunne håpe på, og en hovedgrunn til dette er manglende grad av forpliktelse for aktørene. Skal man sikre miljøvennlig innkjøp i det offentlige bør sentrale myndigheter stille krav. Jo tydeligere de sentrale retningslinjene er, desto enklere blir gjennomføringen. 1 temahefte-10