aktueLL vIteN sektoren har en rekke muligheter til å kutte sine egne utslipp av klimagasser. Ti utfordringer til kommunene 1. 1. sett mål om reduserte utslipp: etabler et klimaregnskap og sett mål om redusert utslipp fra egen virksomhet. 2. 2. Planlegg for mindre transport: gjennom planarbeid kan en legge til rette for redusert transportbehov og best mulig løsninger for kollektiv trafikk og gang- og sykkelveger. 3. 3. Kjøp klimavennlig: gjennom innkjøp kan kommunene etterspørre klimanøytrale tjenester og markedets mest energi- effektive løsninger. . . reduser utslippene fra egen bilpark: tiltak for å redusere utslipp gjennom kurs i eco drive, bruk av effektive biler og alternativt drivstoff, parkeringspolitikk og bruk av godtgjørelser som stimulerer til gange, sykling og bruk av kollektivtransport. 5. 5. Ikke la varmen gå til spille: Reduser varmetap i bygg med bedre energistyring, isolasjon og varmegjenvinning . . bruk fornybar varme: Fas ut oljefyr, reduser forbruk av strøm til oppvarming. bidra til utviking av fjernvarme, nærvarme og bruk av lokale biobrensler. . . bygg for fremtiden: Sats på gode bygg med minimalt energiforbruk. Følge nye byggforskrifter fra dag én og bidra til demonstrasjon av selvvarmende «passiv»-hus. 8. 8. reduser mengden restavfall: tilrettelegg for avfallsminimering, ombruk og resirkulering. Utnytt metangassen fra gamle fyllinger. . . Informer innbyggerne: kommunen må stille krav til private utbyggere, bidra med informasjon og rådgivning om tilpasning til klimaendringer og invitere befolkning og næringsliv med på klimadugnad for reduserte utslipp. revider klimaarbeidet hvert år: 10. evaluer resultatene, oppdater strategier og handlingsplaner. tenke globalt – handle lokalt 1 temahefte-10