tenke globalt – handle lokalt 21 aktueLL vIteN + 7 - 12 + 4 + 5 + 6 + 0 - 3 < hele elleve av de tolv siste årene kommer inn på listen over de tolv varmeste årene på jordoverfl aten siden 1850. IPCC fastslår at det er svært sannsynlig (mer enn 90 prosent sjanse) for at de klimaendringene vi er vitne til er menneskeskapte. < konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt markant siden 1750, og overgår nå langt det nivået man hadde før industrialiseringen satte inn. < observasjoner av havtemperaturer siden 1960 viser at gjennomsnittstemperaturen i havet har økt, selv på 3000 meters dyp, og at havet har absorbert mer enn 80 prosent av den globale oppvarmingen. < Isbreer og permanent snø dekker en mindre overfl ate av jorden enn tidligere. dette er tilfelle både på den nordlige og den sørlige halvkulen. < Fra 1961 til 2003 økte havstanden med gjennomsnittlig 1,8 millimeter per år. I perioden 1993 til 2003 økte den med 3,1 millimeter per år. FNs klimapanel < IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ble dannet i 1988. < alle Fn-land kan være med i panelet. < Panelets oppgave er ikke å selv forske på klimaendringer, men til enhver tid å holde oversikten over den forskningen som blir publisert i anerkjente tidsskrifter. Resultatene blir levert i rapporter som publiseres med jevne mellomrom. Langtidsvarsel: < IPCC slår fast at det er nesten sikkert at årets kaldeste dager vil bli varmere på de aller fl este landområder. det er også nesten sikkert at årets varmeste dager vil bli enda varmere. < det er svært sannsynlig at vi vil oppleve hyppigere hetebølger av den typen vi hadde i europa i 2003. Svært sannsynlig er det også at vi vil få hyppigere og kraftigere nedbør. < det er også sannsynlig at verden vil få større permanente ørkenområder, fl ere tropiske sykloner, og fl ere tilfeller av springfl o. Fn: Isen smelter tekst: sAnDrA LILLEbø Illustrasjon: HugO AHLEnIus, UneP/gRId arendal Observasjoner fra de seneste rapportene: Antatt økning i vintertemperaturene rundt 2090 isens antatte utbredelse 2070-2090 isens utbredelse september 2002 Antatt grense for permafrost dagens grense for permafrost temahefte-10