Kostbar ventetid Tid er penger: Jo lenger vi venter med å sette inn klimatiltakene, jo dyrere vil det bli, viser Stern-rapporten. tekst: sAnDrA LILLEbø Konsekvensene av å fortsette å ignorere klimaendringene er langt fra lystig lesning: tenk deg tap av samme størrelse som første og andre verdenskrig, samt 1930-tallets økonomiske depresjon – til sammen – og du får en idé om omfanget. Dette betyr at hvis vi fortsetter å ignorere de menneskeskapte klimaendringene, vil det i seg selv utgjøre en trussel mot økonomisk vekst. I verste fall vil klimaendringene medføre en nedgang i globalt forbruk på tjue prosent per hode. Noe av dette kan likevel unngås om man De rike slipper ut mest Utslipp av Co2 (tonn per innbygger i 2000). USA 20,6 Tyskland 10,1 Norge 7,5 Sverige 5,9 Globalt 3,9 Kina 2,4 India 0,9 kilde: Iea (det internasjonale Kongo 0,1 energibyrået) mer biodrivstoff i norge I revidert nasjonalbudsjett går Regjeringen inn for at biodrivstoff skal utgjøre fem prosent av alt drivstoff som selges her i landet innen 2009. Dette vil redusere CO2-utslippene med 400.000 tonn. Bruken av biodrivstoff skal hovedsaklig gjøres ved at man blander dette inn i vanlig drivstoff som bensin og diesel. (aftenposten 15.05.07) setter i verk en sterk reduksjonspolitikk snarest. Dette er konklusjonen i Stern-rapporten som ble utarbeidet under ledelse av professor i økonomi, Nicholas Stern, på oppdrag fra den britiske regjeringen. Rapporten ble lagt fram høsten 2006, og er den mest komplette gjennomgangen av de økonomiske sidene ved global oppvarming og klimaendringer som er tilgjengelig. Urettferdige klimaendringer Om verden er urettferdig i dag, kan det bli enda verre i framtiden. Når det gjelder utslipp, er Papirarbeid for Kyoto Den norske kvoteloven må endres, EFTA-landene må bli enige med EU- kommisjonen om tilpasninger av lov- verket, og regjeringen må deretter fremme en ny lov for Stortinget for å innlemme EU-direktivet om kvotehandel i norsk lov. Om ikke dette skjer innen 1. januar 2008, kan norske bedrifter bli satt utenfor EUs kvotesystem når markedet åpner, og Norge vil få problemer med å oppfylle kravene i Kyoto-avtalen. (dagens næringsliv) 320.000 til norge Den britiske hjelpeorganisasjonen Christian Aid sier at en kvart milliard mennesker kan bli klimaflyktninger innen 2050. Disse menneskene vil bli fordrevet fra sine hjem som en direkte følge av oversvømmelse, tørke og sult. Norges del av klimautslippene tilsier at vi i en slik situasjon bør ta imot 320.000 flyktninger. (dagsavisen 15.05.07) 22 tenke globalt – handle lokalt temahefte-10